Publisert: , Oppdatert:

Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger

Den nye forskriften er mer generelt utformet, har enklere oppbygging og er en modernisering av dagens regelverk.

Alle som skal etablere, flytte, fjerne eller endre et farvannsskilt eller en navigasjonsinnretning trenger en tillatelse fra Kystverket. Dette følger av havne- og farvannsloven. Nærmere bestemmelser om kravene til farvannsskilt og navigasjonsinnretninger vil fra 1. januar 2013 reguleres av forskrift 19. desember 2012 nr. 1329 om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger.  Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 15. januar 1993 nr. 82 om lokalisering, utforming og tekniske krav til fyrlys, sjømerker og farvannsskilt som skal regulere ferdselen.

Den nye forskriften er en forenkling og modernisering av dagens regelverk. Den er mer generelt utformet og har en enklere oppbygging, selv om flere av bestemmelsene er videreført i den nye forskriften. Av nye bestemmelser pekes det på at det nå etableres en forskriftsmessig plikt for Kystverket til å føre register over alle farvannsskilt og navigasjonsinnretninger.

Videre berører forskriften blant annet vedlikeholdsplikt for eier av farvannsskilt og navigasjonsinnretninger og et krav til eier om å utbedre feil og mangler ved slike.

Forskriften gir også nærmere bestemmelser om utforming og tekniske spesifikasjoner for farvannsskilt og navigasjonsinnretninger. Når det gjelder farvannsskilt legges det opp til en harmonisering i forhold til regelverk i andre europeiske land, blant annet ved at nye farvannsskilt innføres og at utformingen av skiltene oppdateres.  Forskriften har et eget vedlegg (nr. 1) som omhandler farvannsskilt. For navigasjonsinnretningene fastsetter imidlertid Kystverkets hovedkontor retningslinjer for tekniske krav til og bruk, utforming og lokalisering.

Merking av akvakulturanlegg er også regulert i et eget vedlegg (nr. 2) til forskriften. Bestemmelsene om merking av akvakulturanlegg er i stor grad uendret fra tidligere versjoner, men noen mindre materielle endringer er gjennomført. Dette er: 

  • Indirekte belysning kan ikke lenger erstatte lyssignal på ytterpunktene
  • Synkronisering av lysene skal være hovedregelen
  • Det presiseres at det kan kreves merking med radarsvarer (Racon) og AIS navigasjonsinnretning

Siste nytt