Publisert: , Oppdatert:

40-årsmarkering for norsk oljevern

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

16. februar markerte Kystverket, i selskap med blant andre statsråd Lisbeth Berg-Hansen, at norsk oljevern er 40 år. Det er på dagen 40 år siden etableringen av Hovedstasjon for oljevern i Horten.

På selve dagen ble det holdt et fagseminar, der blant annet statsråden fortalte om hvordan beredskapen mot akutt forurensning har utviklet seg gjennom disse årene. For øvrig var et sentralt tema for seminaret å se på ulike perspektiver for hvordan beredskapen mot akutt forurensning skal utvikles videre, og hva som er de fremtidige utfordringene.

Mange av de private og offentlige aktørene Kystverket samarbeider med, blant annet WWF og KLIF, var til stede.

De siste årene har norsk oljevernberedskap fått økt oppmerksomhet. Flere hendelser som grunnstøtingene til ”Full City” og ”Godafoss”, samt utviklingen i nordområdene har brakt temaet på banen.

Kystverkets nye beredskapsanalyse (2011) viser at skipstrafikken vil øke i årene fremover og at sannsynligheten for hendelser og oljeforurensning dermed også vil øke. Området rundt Oslofjorden og utenfor Bergen er spesielt risikoutsatt.   

– Vi har gjennomført solide sjøsikkerhetstiltak i våre farvann, men aktivitet på sjøen vil alltid være forbundet med en viss risiko for ulykker. Derfor er beredskapen mot akutt forurensing viktig. Denne regjeringa vil ha mer gods på kjøl, og vi har satset mye på styrking av beredskap mot akutt forurensning, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen blant annet i sitt åpningsinnlegg.

Presentasjoner fra 40-årsmarkeringen (pdf):

Siste nytt