Publisert: , Oppdatert:

Risikogruppens årsrapport per 15.2.2012

Forum for samarbeid om risiko knyttet til akutt forurensning i norske havområder (Risikogruppen) er etablert som en rådgivende faggruppe i arbeidet med helhetlige forvaltningsplaner for norske havområder.

Formålet med Risikogruppen er å styrke arbeidet med risikovurderinger knyttet til akutt forurensning og å bidra til en bedre forståelse av utviklingen av risiko i norske havområder, og dermed bidra til å håndtere denne risikoen på en best mulig måte.

Risikogruppen består av direktorater og rådgivende institusjoner under de berørte departementene i styringsgruppen for helhetlig forvaltning av norske havområder.

Følgende institusjoner har deltatt i arbeidet:

Kystverket, Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Mattilsynet/ Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning, Norsk Polarinstitutt, Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Klima- og forurensningsdirektoratet og Statens strålevern.

Risikogruppen ledes av Synnøve Lunde, Kystverket, og Kystverket har sekretariatsansvaret  for gruppen.

Risikogruppen legger med dette fram årets rapport.

Rapporten er lagt opp etter føringene i gruppens mandat. Den har fokus på aktiviteten i havområdene Barentshavet og Norskehavet, og særlig vekt på endring i aktivitet siden de respektive forvaltningsplanene ble lagt fram.

Det er vurdert at det ikke er noen vesentlige endringer knyttet til risikopåvirkende faktorer for akutt utslipp til sjø fra skipsfarten, petroleumsvirksomheten og fra radioaktive kilder i forhold til de vurderinger som ligger til grunn for forvaltningsplanene for henholdsvis Norskehavet og Barentshavet.

Fakta

Relaterte dokumenter

Siste nytt