Publisert: , Oppdatert:

Bedre håndtering med enhetlig ledelse

Med et standardisert system for ledelse vil ulykker og hendelser bli håndtert mer profesjonelt, effektivt og sikkert. Derfor er det utviklet et enhetlig ledelsessystem for håndtering av hendelser innen brann, redning og akutt forurensning.

Enhetlig ledelsessystem (ELS) beskriver et standardisert ledelsessystem, slik at hendelser håndteres på en gjenkjennbar og forutsigbar måte, uavhengig av størrelse og omfang.

– Når flere aktører organiserer seg og jobber på samme måte, er det lettere å samarbeide og bruke de felles ressursene på en effektiv måte, sier avdelingsdirektør Hans Kristian Madsen i DSB.

Systemet skal bidra til bedre samhandling mellom de aktørene som er involvert i håndteringen av en hendelse. I ledelsessystemet inngår rekvirering og styring av ressurser, utarbeidelse av prognoser for utvikling av en hendelse, kostnadskontroll, ivaretakelse av sikkerhet og informasjon til media og involverte aktører.

ELS er utviklet til bruk i kommunenes brann- og redningstjeneste, Sivilforsvaret, de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning og i Kystverket. Veileder om Enhetlig ledelsessystem er utviklet i samarbeid mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Klima- og forurensningsdirektoratet og Kystverket, for å harmonisere ledelsessystem og stabsorganisering ved håndtering av hendelser innen brann, redning og akutt forurensning.

Fakta

Enhetlig ledelsessystem

Siste nytt