Publisert: , Oppdatert:

Endringer i forskrift 2009-12-15 nr 1684 om sjøtrafikk i bestemte farvann

Fra 1. januar i år trådte det i kraft flere endringer i sjøtrafikkforskriften. Bakgrunnen for endringene er at det er utført farledsutbedringer i virkeområdene til trafikksentralene i Horten og Brevik.

Skipsleden til Drammen sør for og gjennom Svelvikstrømmen er utbedret for å trygge seilingsforholdene i forhold til fremtidig forventet skipstrafikk. Videre er skipsleden gjennom Drøbaksundet utbedret for å øke farbarheten for større skip og for generelt å øke sikkerhetsmarginene. Det er videre installert indirekte belysning i de trangeste og mørkeste områdene i Haldenleia for å unngå landskygge i disse partiene.

Dette har gjort at lengde- og breddebegrensninger for fartøy som beveger seg innenfor virkeområdet til disse to trafikksentralene har økt flere steder.

Videre er virkeområdet til Brevik trafikksentral utvidet til også å inkludere Langesundsbukta.

I motsetning til virkeområdene til de øvrige trafikksentralene dekket ikke området til Brevik innseilingen til de trange farledene i Langesundsbukta. Dette medførte at Brevik ikke i samme grad som andre trafikksentraler kom i inngrep med skipstrafikken før den passerte inn i trangt farvann. Dette begrenset muligheten til å kontrollere og koordinere trafikken i forhold til innpasseringen.

Utvidelsen blir sett på som et tiltak for å bedre sjøsikkerheten i området.

Nytt er også at forskrift 2001-01-31 nr 68 om trafikkfelt for sjøtrafikken i Oslofjorden er tatt inn i sjøtrafikkforskriften. Dette er gjort for å samle de bestemmelser som gjelder ferdsel i Oslofjorden i én forskrift og dermed gi et mer oversiktlig regelverk. Hovedinnholdet i forskrift om trafikkfelt beholdes uendret.

Siste nytt