Publisert: , Oppdatert:

Høring: Revisjon av havnesikringsregelverket

Kystverket har sendt på høring utkast til to nye forskrifter innen havnesikring. Dette gjelder forskrift om sikring av havneanlegg og forskrift om sikring av havner. Disse forskriftene vil erstatte dagens havnesikringsforskrift.

De nye forskriftene gjennomfører det samme internasjonale regelverket som gjeldende forskrift. Revisjonen av dagens forskrift har hatt to klare målsettinger:

  1. Det internasjonale regelverket skal implementeres korrekt i henhold til EØS-avtalens rammer.
  2. Regelverket skal være mer fleksibelt og bedre tilpasset ulikhetene blant norske havner og havneanlegg.

Disse målsettingene innebærer at det ikke skal stilles strengere krav til norske havner og havneanlegg enn det som fremgår av det internasjonale regelverket. Videre at minimumsstandardene som har preget arbeidet med havnesikring i Norge fjernes, samtidig som det i større grad innføres funksjonskrav. Det vil bli lagt mer vekt på sårbarhetsvurderingen enn tidligere, og havneanleggene må nå forholde seg direkte til kravene i ISPS-koden.

En av de større endringene ved revisjonen er at det foreslås en unntaksbestemmelse som gir enkelte havneanlegg mulighet til å slippe å innføre sikringstiltak i sin helhet, eller bare innføre noen få tiltak.

Høringsfristen er satt til 12. oktober 2012.

Merknader sendes til Kystverket, Serviceboks 1502, 6025 Ålesund eller på e-post: post@kystverket.no

Spørsmål om høringen kan rettes til:

Relaterte dokumenter

Siste nytt