Publisert: , Oppdatert:

Nedgang i antallet ulykker for lospliktige fartøy

Antallet lospliktige seilaser økte med 4,6 prosent fra 2010 til 2011. Til tross for økningen sank det totale antallet ulykker med fra 33 til 20 i samme periode.Etter grunnstøtingen til lasteskipet ”Celina” ved Måløy har Kystverket mottatt en rekke henvendelser knyttet til ulykkestatistikker og seilaser med farledsbevis.

Kystverkets oversikt og statistikk viser at det i 2011 ble gjennomført 98 358 lospliktige seilaser. Det er en økning på 4 344 seilaser fra 2010. Lospliktige seilaser omfatter seilaser med los om bord, seilaser der navigatør har farledsbevis og seilaser med dispensasjon fra losplikten.

Den største gruppen av lospliktige seilaser er for navigatører med farledsbevis, som har økt med åtte prosent til 50 225. Seilaser med los om bord har økt med 0,6 prosent siden 2010 og er nå oppe i 44 980.

– Den reelle trafikkøkningen er sannsynligvis noe større, ettersom fartøy under 70m lengde generelt ikke lenger er lospliktige fra 1. januar 2011, forklarer Arve Dimmen, direktør for sjøsikkerhetsavdelingen i Kystverket.

– Samtidig kan noe av økningen av seilaser med farledsbevis skyldes at vi har forbedret systemene for å registrere slike seilaser, sier han.

Antallet ulykker i samme periode viser en nedgang fra 33 til 20. Delt opp i de forskjellige kategoriene seilaser viser tallene følgende:

  • Med los om bord: 10 ulykker i 2010, 5 ulykker i 2011
  • Navigatører med farledsbevis: 23 ulykker i 2010, 15 i 2011
  • Seilaser med dispensasjon: 0 ulykker i 2010, 0 ulykker i 2011

De fem ulykkene med los i 2011 er fire grunnstøtinger og én kollisjon med kai. Ved grunnstøtingen for ”Godafoss” var losen nettopp kvittet da fartøyet grunnstøtte – før passering av losmerket – og er derfor tatt med i statistikken for uhell med los om bord. Hendelsene med los om bord i 2010 er : sju kollisjoner/sammenstøt og tre grunnstøtinger.

De 15 ulykkene med navigatør med farledsbevis om bord i 2011 er 11 grunnstøtinger, tre kollisjoner med kai/bro og én kollisjon med fortøyd skip. I 2010 var det registrert 23 ulykker med navigatør med farledsbevis av typen grunnstøting (16), kollisjon (fire) og kontaktskade med kaier med videre (tre).
Tallene tar ikke høyde for at det kan være forskjell på utseilt distanse for seilaser med los og seilaser med farledsbevis. Andre usikkerhetsfaktorer er mulig underrapportering og virkning av at det alltid er los på de største og mest krevende fartøy / seilaser.

– Ulykkestallene er relativt lave, og årlige variasjoner vil forekomme slik at det er generelt  vanskelig å si noe konkret om utviklingstrekk. Men nedgangen er såpass markant at vi kan si at dette er en positiv trend, avslutter Dimmen.

Siste nytt