Publisert: , Oppdatert:

Tester e-navigation i praksis

Kystverket skal i 2012/2013 teste ut automatiserte løsninger for utveksling av maritim informasjon i Malakka- og Singapore-stredene. Den første testen skjer i forbindelse med en e-navigation workshop som Kystverket arrangerer i Singapore 19. og 20. april.

Prøveprosjektet skal undersøke om datastandarden S-100 kan brukes for automatisk utveksling av data mellom trafikksentralen i Singapore og skip som seiler i området. S-100, som i e-navigation konseptet er valgt ut som den globale datastandarden for utveksling av maritim informasjon, blir i dag brukt til å utveksle hydrografisk data.

─ Først skal vi teste automatisk utveksling av navigasjonsvarsler og kartrettelser basert på datastandarden S-100, men på sikt kan testen også inkludere skipsrapportering og sporingsdata, opplyser avdelingssjef Jon Leon Ervik i Senter for los og VTS i Kystverket.

Ervik forteller at prøveprosjektet ble etablert på forespørsel fra FNs sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization) som gjennom prosjektet Marine Electronic Highway har jobbet med lignende problemstillinger i området. Singaporske myndigheter og maritim industri har vært gode støttespillere i etableringen av Kystverkets prøveprosjekt, hvor Kongsberg Norcontrol og Jeppesen er aktive bidragsytere i planleggingen og utførelsen av de tekniske testene.

Sømløs utveksling av informasjon

Malakka- og Singapore-stredene ligger mellom Malaysia og Indonesia og er de viktigste ferdselsårene for skipsfarten mellom Stillehavet og Det indiske hav. De siste fire årene har prosjektet Marine Electronic Highway jobbet for å samhandle kommunikasjonsinfrastruktur på land med kommunikasjonssystemer om bord i fartøy som seiler her.

─ Mange av ideene i MEH-prosjektet har fellestrekk med det vi ønsker å oppnå i e-navigation, eksempelvis sømløs utveksling av informasjon mellom myndigheter på land og skip. Vi kan derfor gjøre nytte av erfaringene som IMO har gjort i dette prosjektet. Resultater og erfaringer fra testene som vi skal utføre i området, vil være viktige bidrag til å kvalitetssikre anbefalte løsninger i det globale e-navigation arbeidet, sier Ervik.

En sentral del av e-navigation

Utviklingen av automatiserte løsninger mellom sjø og land er en sentral del av det globale e-navigation konseptet som utvikles i regi av FNs sjøfartsorganisasjon IMO. e-navigation ser på bedre samhandling mellom regelverk og kommunikasjonsløsninger, krav til opplæring, samt effektiv og sikker drift av maritime operasjoner om bord i skip og på land ─ i et globalt perspektiv.

Norge leder utviklingen av en strategisk implementeringsplan for konseptet som skal ferdigstilles og presenteres for IMO i 2014. Over 60 land og internasjonale organisasjoner deltar i det globale arbeidet.

Fakta

Målet bak e-navigation er å få skip sikkert og effektivt fra havn til havn på en miljøvennlig måte ved hjelp av gode globale navigasjons- og kommunikasjonssystemer og landbaserte tjenester.

Innføring av et fremtidig e-navigation konsept vil på sikt kunne påvirke driften av maritime operasjoner på land og sjø, men også tekniske, juridiske, økonomiske vilkår, og krav knyttet til opplæring av maritimt personell.

e-navigation anser automatiserte løsninger i kommunikasjonen mellom skip og landbaserte myndigheter som et viktig verktøy for å øke navigasjonssikkerheten, redusere menneskelig svikt, og forbedre logistikk og effektivitet innenfor maritim transport.

Relaterte dokumenter

Siste nytt