Publisert: , Oppdatert:

Statsbudsjett 2013

For Kystverket innebærer forslaget tilstatsbudsjett for 2013 mellom anna ca 500 millioner kroner til fiskerihavner og farleier, økte bevilgninger til BarentsWatch og styrking av sjøtransporten ved å avvikle kystavgiften.

– For brukerne våre er det bortfall av kystavgiften som er den hyggelige nyheten. For Kystverkets drift har vi fått en viktig styrking på blant annet  slepebåtberedskapen og vedlikehold av den tekniske utstyret vårt, fullfinansiering av OV Skomvær ,og ikke minst  opptrappingen av arbeidet med Barents Watch . Dette gjør Kystverket i stand  til å utføre viktige oppgaver på en bedre måte, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik

Les pressemeldinger på Fiskeri- og kystdepartementets nettside:

Satsing på fiskerihavner og farleier

Regjeringen foreslår å bevilge 442,1 millioner kroner til statlig utbygging av fiskerihavner og farleier og 60 millioner i tilskudd til fiskerihavneprosjekter.

16 millionar kroner i auka løyving til BarentsWatch

– Informasjonssystemet BarentsWatch er ei viktig og konkret oppfølging av nordområdemeldinga. Målet er å videreutvikle eit verktøy som gir oss samla oversikt over det som skjer i dei store havområda våre, seier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Avvikler kystavgiften

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 å avvikle kystavgiften. For næringen betyr det en avgiftsreduksjon på 32,9 millioner kroner. Fra 2013 vil staten dekke 100 prosent av kostnadene til farleistiltak, drift og vedlikehold av fyr, merker og andre navigasjonshjelpemidler.
Regjeringen foreslår å øke den statlige nettobevilgningen til oppfølging av Nasjonal transportplan på kystområdet med 141 millioner kroner.
– Satsing på maritim infrastruktur og reduserte avgifter vil bidra til å styrke sjøtransportens konkurranseevne, sier Berg-Hansen.

Styrking av sjøtransporten og bærekraft i fiskeri- og havbruksforvaltingen

Fiskeri- og kystdepartementets budsjettforslag for 2013 har en utgiftsramme på 4 929 millioner kroner. Dette innebærer en økning på 334,5 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2012.
– Å styrke konkurranseevna for sjøtransporten er en hovedprioritering i Fiskeri- og kystdepartementets budsjettforslag for 2013, sier Berg-Hansen. Regjeringen prioriterer også å styrke Fiskeridirektoratets havbrukstilsyn. I tillegg blir det foreslått startbevilgning til et nytt isgående forskingsfartøy. Fartøyet vil blant annet være viktig for ressurskartleggingen i nordområda.

Fakta


Last ned "Budsjett 2013 Årsplan" her

Siste nytt