Publisert: , Oppdatert:

Endring i losavgiftene og sikkerhetsavgiften for 2014

Fiskeri- og kystdepartementet vedtok 20. desember 2013 å redusere losavgiftene for 2014 med 1,0 prosent og sikkerhetsavgiften i Rogaland med 7,4 prosent.

De fastsatte avgiftssatsene tilsvarer de som Kystverket foreslo i den nylig gjennomførte høringen. Kystverket har mottatt 10 høringsuttalelser i saken.

Både losingsavgiften og losberedskapsavgiften reduseres med 1,0 prosent, mens farledsbevisavgiften er uendret. Sikkerhetsavgiften for avgiftspliktig trafikk innenfor dekningsområdet til Kvitsøy trafikksentral i Rogaland får en reduksjon på 7,4 prosent. Endringen gjelder ikke sikkerhetsavgiften for tankskip til gassterminalen på Kårstø, som har egen avgiftssats. Den gjennomsnittlige reduksjonen av de to sikkerhetsavgiftene ved Kvitsøy trafikksentral er 4,7 prosent.  I tillegg til endringen i avgiftene, er det gjort noen mindre endringer i forskrift om losavgifter. 

Fakturering av ventetid i forbindelse med korte losoppdrag begrenses til 3 timer dersom samlet ventetid og losingstid ikke overstiger 3 timer. Dette kan utgjøre opp til 2 timer mindre fakturert. På fakturaen til de losoppdragene hvor denne begrensningen kommer til anvendelse, vil ventetiden og losingstiden bli splittet. Samlet antall timer vil være 3. På losoppdrag med venting hvor samlet ventetid og losingstid utgjør mer enn 3 timer, vil faktureringen bli som tidligere med registrert ventetid og påbegynt antall losingstimer (minimum 3 timer).

I 2013 ble det innført krav om at fartøy som har bestilt los må bekrefte avgangstidspunktet senest to timer før avgang. Mangel på eller sen bekreftelse medførte en bestillingsavgift på kr 1.500,-. Denne bestillingsavgiften for sen bekreftelse av avgangstidspunktet er nå opphevet. Fartøyene må fortsatt bekrefte avgangstidspunktet.

Forlenget fritak for
fiskefartøy og passasjerfartøy

Etter at den nye lospliktforskriften trådde i kraft 1. januar 2011 er fiskefartøy og passasjerfartøy omfattet av losplikten, men med en overgangsbestemmelse som sier at de ikke må oppfylle kravene om bruk av los eller farledsbevis før 1. januar 2014. I påvente av oppfølgingen av Losutvalgets utredning (NOU 2013:8) er denne overgangsbestemmelsen nå utvidet til 1. januar 2015. Disse fartøyene er fortsatt å anse som lospliktige i forhold til forskrift om losavgifter.

Siste nytt