Publisert: , Oppdatert:

Endringer i sjøtrafikkforskriften fra 1. januar 2014

Den 1. januar 2014 trer det i kraft endringer i sjøtrafikkforskriften. Endringene gjelder justeringer av trafikkseparasjonssystemet i virkeområdet til Kvitsøy VTS, utvidelse av virkeområdet til sjøtrafikksentralen på Fedje og fjerning av den påbudte seilingsleden i territorialfarvannet mellom Vardø og Nordkapp.

Trafikkseparasjonssystemet i farvannet ved Skudenesfjorden og Feistein i virkeområdet til Kvitsøy sjøtrafikksentral i Rogaland ble etablert 1. januar 2013. Kystverket har gode erfaringer med etableringen av systemet som separerer skipstrafikken i et område med høy trafikktetthet og systemet gir et mer oversiktlig trafikkbilde med redusert behov for koordinering fra sjøtrafikksentralen. Kystverket har etter etableringen evaluert systemet og sett at det er behov for noen justeringer. Det er på denne bakgrunn gjort mindre endringer primært i utformingen av separasjonssystemet.

Den påbudte seilingsleden på strekningen Vardø-Nordkapp ble innført 1.januar 2004 for fartøyer som fører forurensende last eller bunkersoljekapasitet på mer enn 300 m3. Senere ble det imidlertid innført rutetiltak utenfor territorialgrensen i dette farvannet. Rutetiltakene gjelder i stor grad de samme fartøyene og det er derfor ikke hensiktsmessig å beholde to parallelle seilingssystemer på denne strekningen. Fjerningen av den påbudte seilingsleden vil gjøre det enklere for fartøyene å vite hvilket regelverk som gjelder, og det vil bli enklere for Kystverket å føre kontroll med etterlevelsen av det.

For mer informasjon om utvidelsen av virkeområdet til sjøtrafikksentralen på Fedje, se egen nyhetssak.

Relaterte dokumenter

Siste nytt