Publisert: , Oppdatert:

SafeSeaNet Norway: En forbedret og fullverdig meldingsportal i 2015

Kystverket har satt i gang et prosjekt for å videreutvikle SafeSeaNet Norway til å bli en fullverdig nasjonal meldingsportal for skipsrapportering i 2015. Meldingsportalen skal gjøre det enklere og raskere for skipsfarten å sende elektroniske opplysninger til offentlige myndigheter.

Innen 1. juni 2015 skal elektroniske meldinger til havner, helsemyndigheter og meldinger knyttet til havnesikring (ISPS), avfall og farlig og forurensende last integreres i SafeSeaNet Norway. Samtidig jobber Kystverket for å forenkle dagens meldeplikter etter Havne- og farvannsloven.

Ambisjonen er å redusere den papirbaserte rapporteringsmengden til skipsfarten, slik at man kun trenger å rapportere én gang i SafeSeaNet Norway.

Enklere, raskere og mer effektivt

I Norge har utviklingen av meldingssystemet SafeSeaNet pågått i mange år. Kystverket samarbeider med norske myndigheter på flere områder for å etablere ett felles meldepunkt for skipsfarten. Resultatet er at skipsfarten i dag kan avgi lovpålagt informasjon elektronisk i SafeSeaNet Norway til Tollvesenet, Sjøfartsdirektoratet, Fiskeridirektoratet, Forsvaret og Politiet.

For myndighetene betyr dette at ulike etater kan hente ut relevante skipsopplysninger direkte fra meldingssystemet, uten å be om enkeltvis rapportering fra skipsfarten via e-post, telefon, faks eller på papir. Dette forenkler og effektiviserer skipsfartens møte med den offentlige saksbehandlingen.

Et barrierefritt sjøområde

Som medlem av EØS er Norge pliktig til å følge rapporteringsdirektivet for skip (direktiv 2010/65/EF). Direktivet pålegger alle medlemslandene i EU/EØS å innføre et elektronisk meldings- og rapporteringssystem innen 1. juni 2015.

Direktivet inngår i arbeidet med å etablere et europeisk sjøtransportområde uten barrierer, hvor formålet er å avskaffe eller forenkle dokument- og varekontrollen med skip og gods i trafikk mellom havner innen EU/EØS.

Les mer om prosjektet SafeSeaNet 2015 her.

Siste nytt