Publisert: , Oppdatert:

U-864: Undersøkelser av vrakdeler og havbunn gjennomført

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Kystverket gjennomførte i begynnelsen av januar 2013 nye undersøkelser av vrakdelene av U-864 og havbunnen rundt. I mars skal drivstofftankene i de to ubåtvrakdelene tømmes for olje.

Hensikten med operasjonen var å fremskaffe en oppdatert kartlegging av forurensingssituasjonen rundt vrakdelene og ikke minst gjennomføre en ny visuell inspeksjon av vraket.Disse dataene vil benyttes i det  videre arbeidet med de to metodene som skal utredes videre; heving av last med påfølgende tildekking og ren tildekking. Dette arbeidet skal være ferdig høsten 2013 og deretter overleveres til Fiskeri- og kystdepartementet for ekstern kvalitetssikring i henhold til Statens modell for kvalitetssikring (KS). Det er DOF Subsea som gjennomfører toktet på oppdrag fra Kystverket.

Her følger en kronologisk oversikt over de nye undersøkelsene av U-864 og havbunnen
(Omvendt kronologisk)

Lørdag 12. januar:

 • På morgen lørdag 12.januar, ble en vrakdel fra tårnet på U-864 brakt opp til overflaten og ombord på MV Skandi Skolten. Delen er stativet til et peileapparat (UZO) som ble benyttet under overflateangrep med torpedoer fra tyske ubåter under 2.verdenskrig. Peileapparatet er ca 1,2 meter høyt og var en distinkt del av midtseksjonen til U-864. Apparatet lå inntil den indre tårnstrukturen fra U-864 langs akterseksjonen.

 • De geotekniske undersøkelsene og sedimentprøvetagningen som er gjennomført de siste to døgnene viser varierende konsentrasjoner av metallisk kvikksølv i sedimentene rundt for- og akterseksjon på U-864. Noen prøver viste liten eller ingen forurensing mens en av prøvene langs forseksjonen viste ekstremt høye konsentrasjoner. I denne prøven ble det også observert synlige kvikksølvdråper. Denne forurensningen er sannsynligvis knyttet til lekkasjer fra nedgravde kvikksølvbeholdere i sjøbunnen tett inntil vrakrestene. Prøvene med høyest konsentrasjon av kvikksølv vil bli analysert videre og gi verdifull informasjon i arbeidet med å kildespore kvikksølvet. Slik kildesporing vil styrke miljøovervåkingsprogrammet som vil komme i etterkant av det endelige tiltaket for å håndtere kvikksølvforurensingen fra U-864.

 • Kystverket regner med at feltundersøkelsene rundt vrakposisjonen avsluttes i løpet av søndag 13. januar. Undersøkelsene har gitt oppdatert informasjon om forurensningssituasjonen som vil bearbeides videre og benyttes i det pågående arbeidet med å utrede de to valgte tiltakene for å håndtere kvikksølvforurensningen fra U-864. 

Fredag 11. januar:

 • Det siste døgnet har det vært gjennomført omfattende geoteknisk prøvetagning. Dette vil gi et oppdatert bilde av hvordan havbunnen er i området rundt vrakdelene, noe som kan ha stor betydning for hvilke tiltak som kan gjennomføres. De geotekniske undersøkelsene vil være ferdige i løpet av fredag formiddag. Deretter vil det settes i gang prøvetagning av sedimentene i området.  

 • Det er forventes en økning i vindstyrke i dag, men dette vil ikke stoppe operasjonen.

 Onsdag 9. januar:

Tirsdag 8. januar:

 • Skanning med multistråle ekkolodd av vrakområdet er nå avsluttet og data fra dette arbeides bearbeides av personell fra DOF Subsea Norway AS. Datagrunnlaget er blitt meget omfattende og detaljert.

 • I dag er det gjennomført en visuell inspeksjon av vrakområdet og det vil bli gjennomført ytterligere inspeksjoner utover dagen for sikker identifisering av mengdene med vrakdeler som er spredt rundt vrakposisjonen. HD kameraer på ROV har gitt en oppløsning som er betydelige høyere enn forrige datainnsamling i 2006.

Mandag 7. januar:

 • Til tross for stiv kuling fra sydvest, fortsetter operasjonen som planlagt i dag. Kartleggingen av tiltaksområdet vil være ferdig i kveld og i løpet av natten vil en visuell inspeksjon med fjernstyrt ubemannet miniubåt settes i gang. Begge de to store vrakseksjonene skal inspiseres sammen med ulike vrakrester som er spredt tett inntil de to seksjonene.

 • Kartleggingen har til nå vist at alle vrakdeler ligger i samme posisjon som siden forrige inspeksjon av området i 2006.

Søndag 6. januar:

 • Skanning av havbunnen rundt vrakposisjonen til U-864 fortsetter i dag og det komplette feltet på 2000x2000 meter vil være fredig i løpet av mandag kveld. Teknikken gir et meget detaljert bilde av topografien i området og skal benyttes videre som kartgrunnlag i forprosjekteringen. Arbeidet er meget tidkrevende men gir grunnlaget for det videre arbeidet til uken som kommer.

Lørdag 5. januar: 

 • Skandi Skolten gikk fra kai i Bergen i går ettermiddag og gjennomførte kalibrering av sensorer i Byfjorden. All funksjonstesting av materiell har vært vellykket.

 • Skipet ankom vrakposisjonen på morgenkvisten i dag og er nå i gang med en skanning av operasjonsområdet. Dette går ut på at ekkoloddsensorer på den fjernstyrte miniubåten (ROV) skanner over bunner fra ROVen som kjøres med en avstand på 10 meter fra sjøbunnen. Denne operasjonen vil pågå ut søndagen og det er et område på totalt 2000x2000 meter som skal måles.

Fredag 4. januar:

 • Mobilisering av skipet MV Skandi Skolten og nødvending materiell ble igangsatt i Bergen den 2.januar. Skipet er nå i ferd med å avslutte installering av konteinere på akterdekk og når skipet forlater kai den 4.januar vil det ha materiell for å foreta geotekniske målinger av sjøbunnen, prøvetakingsutstyr og analysekapasitet for den forurensede sjøbunnen. Siden sedimentprøvene vil være forurenset med kvikksølv er det etablert et omfattende HMS tiltak for å sikre arbeidsmiljøet for personell involvert i arbeidet.

 • Hensikten med operasjonen i januar er å gjennomføre en oppdatert kartlegging av forurensingssituasjonen rundt vrakdelene av U-864 samt en ny visuell inspeksjon av vraket. Disse dataene vil benyttes videre i Kystverkets detaljprosjektering av alternative tildekking og heving av last med påfølgende tildekking. Denne prosjekteringen skal være ferdigstilt høsten 2013 og overleveres til Fiskeri- og kystdepartementet for ekstern kvalitetssikring i henhold til Statens modell for kvalitetssikring (KS)

 • Første operasjon i vrakposisjonen er en skanning av havbunnen fra en ROV (fjernstyrt miniubåt). Det er et område på 2000x2000 meter som skal skannes og dette er forventet til å ta ca 2 dager.

Fakta

Karutsnitt - lokasjon for U-864

 • Bilder av U-864 på Flickr
 • U-864: Tysk ubåt senket av den britiske ubåten HMS "Venturer", 9. februar 1945. Alle om bord omkom.
 • U-864 var på vei fra Tyskland via Norge til Japan med personell med teknisk spesialkompetanse og krigsmateriell, blant annet var det omkring 65 tonn metallisk (flytende) kvikksølv om bord, lagret på stålflasker.
 • Vraket av U-864 ble funnet av Sjøforsvaret i mars 2003. Vraket ligger på ca. 150 meters dyp, ca. 2 nm vest for Fedje i Hordaland.
 • Vraket er delt i to, og for- og akterpartiet synes å være relativt intakte. Vraket ligger ustabilt til på havbunnen.

 

Siste nytt