Publisert: , Oppdatert:

Nye forskrifter for havnesikring i Norge

1. juli trådte nye forskrifter for havnesikring i kraft. - De reviderte forskriftene er mer fleksible og bedre tilpasset ulikhetene i norske havner og havneanlegg, mener seniorrådgiver i Kystverket, Gry Karlsen Lunde.

At regelverket gjøres mer fleksibelt for brukerne, innebærer blant annet at minimumsstandardene som har preget arbeidet med havnesikring fjernes, samtidig som det i større grad er innført funksjonskrav. Det vil si at de nye forskriftene har større fokus på hva man skal oppnå og ikke hvordan. Hvilke sikringstiltak som anses som nødvendige for å oppfylle ISPS-kodens krav vil avhenge av resultatet av sårbarhetsvurderingen. Ved at det stilles funksjonskrav, i stedet for detaljkrav, vil havneanleggene selv være ansvarlig for å finne gode løsninger innenfor de krav som stilles.

Tilbyr veiledere
Kystverket har utarbeidet en veiledning til forskrift om sikring av havneanlegg, og en veiledning til forskrift om sikring av havner. Veiledningene er utarbeidet som kommentarutgaver til forskriftene. Det vil si at det er gitt en forklaring på hva som er ment med hver bestemmelse, for å gi en bedre forståelse av kravene i forskriftene.
– Vi håper veiledningene blir til god hjelp for de som skal sette seg inn i det nye regelverket, sier Kystverkets Kristine Runde.

Veiledningene skal ikke leses som minimumskrav, men de sier noe om Kystverkets tolkning av regelverket. Forskriftene er basert på internasjonale regelverk, og derfor er også veiledningene basert på blant annet veiledning fra IMO (International Maritime Organization) og EU.
De to veiledningene til havnesikringsforskriftene suppleres med andre veiledninger Kystverket har utgitt for fagområdet havnesikring, og vil bli revidert ved behov.

Les mer
Mer om de nye havnesikringsforskriftene:

Nyhetsartikkel

Oversikt over regelverk for havnesikring

Veiledere

 

 

Fakta

Havnesikring i Norge
• Gjennom FN og EU er Norge forpliktet til å følge internasjonalt regelverk for maritim sikring. Regelverket stiller krav til havner og skip. Hovedformålet er å beskytte havner og skip som anløper disse mot eventuelle terrorhandlinger eller andre sikringshendelser.

• Kystverket har godkjent i overkant av 600 havneanlegg i Norge (2013). Det betyr at Norge har flest ISPS-godkjente havneanlegg i Europa. Til sammenligning har Sverige rundt 300 godkjente havneanlegg, Danmark rundt 240 og Tyskland rundt 430.

• Kystverket godkjenner sårbarhetsvurderinger, sikringsplaner og PFSO/PSO, utsteder godkjenningsbevis (SoC) og fører tilsyn med at havnene følger regelverket.

• Kystverkets arbeid innenfor havnesikring omfatter også rådgivning og informasjonsarbeid, utvikling og tolkning av regelverk, oppfølging av internasjonalt regelverk og retningslinjer, og oppfølging av inspeksjoner fra ESA (EFTAs overvåkningsorgan).

• Kystverkets hovedkontor har ansvaret for å vurdere og eventuelt endre det maritime sikringsnivået i havnene.

Siste nytt