Publisert: , Oppdatert:

Endrede meldeplikter for fartøy

Fra 31. oktober 2013 ble det innført endringer i plikten for fartøy til å avgi melding om anløp og farlig og forurensende last til havn og Kystverket.

Forskriftsendringene fjerner plikten til å avgi anløps og avgangsmelding etter Anløpsforskriften og melding om farlig gods etter Farlig-gods forskriften. Samtidig introduseres nye meldeplikter til havner.

Både Kystverket og havner skal etter forskriftsendringene ha samme melding for anløp til havn og farlig og forurensende last. Meldingen sendes elektronisk til Kystverket via det nettbaserte meldingssystemet SafeSeaNet Norway, mens melding til havn sendes på måten som er foretrukket av de individuelle havnene.

Målet er at Kystverket innen 2015 skal integrere havnene i SafeSeaNet Norway, slik at skipsfarten kan melde inn kun en melding. Innen 2015 skal også alle meldepliktene etter havne- og farvannsloven  samles i en felles forskrift.

Fjerner avgangsmelding

Ankomst- og avgangsmelding til havn som er beskrevet i Anløpsforskriften § 1 er  nå opphevet. Avgangsmeldingen faller helt bort, mens  anløpsmeldingen erstattes av en plikt for fartøy på og over 300 BT som er på vei til en norsk havn til å avgi anløpsmelding til ankomsthavnen.

I praksis betyr dette at skip som er under 300 bruttotonn ikke lenger er pliktige til å sende en generell anløpsmelding til  havn etter Kystverkets regelverk. Dette gjelder også for fritidsfartøy, historiske fartøy og fiskefartøy under 45 meter uavhengig av tonnasje. Plikten til å avgi generell avgangsmelding faller også bort.

Anløpsmeldinger skal i følge forskriftsendringene inneholde:

  • Identifikasjon av fartøyet (navn, kallesignal, IMO-identifikasjon eller MMSI-nummer).
  • Bestemmelseshavn.
  • Forventet tidspunkt for ankomst til bestemmelseshavnen eller ved losstasjon og forventet tidspunkt for avgang fra denne.
  • Samlet antall personer om bord.
  • Fartøyets største lengde.
  • Fartøyets bruttotonnasje.

Farlig eller forurensende last

Melding til havnen om farlig gods etter farlig godsforskriften § 3-1 er opphevet. Meldingen erstattes med et nytt krav om melding til havnene om farlig og forurensende last etter §§ 5 og 6 i HazMat-forskriften. Dette er en melding som skal gis ved avgang fra havn. For fartøy som kommer fra en havn utenfor EØS, avgis denne imidlertid som en ankomstmelding.

Dette innebærer at alle fartøy med farlig og forurensende last nå skal gi den samme melding til havnen som tidligere kun ble sendt til Kystverket.

Melding om farlig og forurensende last skal inneholde lik informasjon som er listet opp ovenfor under anløpsmeldinger, samt følgende punkter:

  • Korrekt teknisk betegnelse på den farlige eller forurensende last, eventuelt De forente nasjoners (FN) nummer, IMO-fareklasse fastsatt i samsvar med IMDG-koden og IBC- og IGC-regelverket samt, hvor det er relevant, fartøyets klasse som definert i INF-regelverket, mengde av slik last og dens plassering om bord og, så fremt lasten er plassert i transportable beholdere eller containere, disses identifikasjonsnummer.
  • Bekreftelse på at det om bord foreligger en lasteliste, et lastemanifest eller en egnet lasteplan som utførlig angir den farlige eller forurensende lasten og dens plassering.
  • Adresse der detaljerte opplysninger om lasten kan innhentes.

Forskriftsendringene som trådte i kraft 31. oktober gjelder fartøyer som er omfattet av meldeplikter i følgende forskrifter:

Forskriftsendringene ble sendt på høring i 2012 i forbindelse med implementeringen av EU-direktiv 2010/65.

Skipsrapportering

Siste nytt