Publisert: , Oppdatert:

Nordmenn utvikler modell for trafikkstyring i Sørøst-Asia

Det maritime samarbeidet mellom Singapore og Norge tar et stort skritt fremover ved etableringen av et prosjekt for å utvikle et nytt trafikkstyringssystem for Malakka- og Singapore-stredene.

Kystverket deltar i prosjektet som innen 2016 skal utvikle en modell for trafikkstyring og informasjonsutveksling mellom sjøtrafikksentraler og skipsfarten. Modellen introduserer en ny måte å koordinere effektiv skipstrafikk i kompliserte trafikkområder. Modellen vil kunne styrke sikkerheten for skip og gi en mer effektiv trafikkavvikling, samtidig som miljøet spares for betydelige utslipp ved å optimalisere hastighet og drivstofforbruk.

Automatisk informasjonsoverføring til skip

Systemet vil kunne brukes i andre deler av verden. Systemet kan også bli en fremtidig del av den norske sjøtrafikksentraltjenesten for å øke transportsikkerheten og effektivitet i norske innseilingsleder til viktige havner.

─ På landsiden er sjøtrafikksentralen den viktigste aktøren som skal sørge for at skipet får nødvendig informasjon for å gjøre en sikker og effektiv seilas. Informasjonsoverføringen vil skje automatisert ved hjelp av elektroniske hjelpemidler, og her har Kystverket og norsk industri allerede opparbeidet seg stor kompetanse, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik som er medlem i den internasjonale komiteen for samarbeidet (High Level Advisory Board, HLAB).

Samarbeid på tvers av fag og grenser

Trafikkstyringssystemet skal utvikles i et samarbeid mellom norsk og singaporsk industri og forskningsmiljøer. I samarbeid med Kystverket deltar Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (MARINTEK), Kongsberg Norcontrol IT, Kongsberg Maritime, NAVTOR (NT), Høgskolen i Haugesund, Høgskolen i Vestfold fra norsk side.

HLAB leder prosjektet og består av sentrale personer fra maritime myndigheter i Singapore, Norge, Indonesia og Malaysia. De store maritime organisasjonene, med FNs sjøfartsorganisasjon IMO i spissen, støtter og deltar i arbeidet. HLAB ledes av John Erik Hagen fra Kystverket, som også koordinerer IMOs e-navigasjonsprogram.

I tråd internasjonal utvikling

─ Det som nå skjer i Singapore- og Malakka-stredene er e-navigasjon i praksis. Det fremtidsrettede trafikkstyringssystemet tar utgangspunkt i standardiserte og harmoniserte operative og tekniske løsninger som forenkler og effektiviserer samhandlingen mellom skip og landbaserte myndigheter, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest. 

e-navigation ser på koordinering og samhandling av elektroniske løsninger for sikker og effektiv drift av maritime operasjoner om bord i skip og på land. En strategisk implementeringsplan for e-navigasjon på verdensbasis skal behandles i IMO i 2014.

Et viktig transportknutepunkt

Stredene utgjør den viktigste ferdselsåren for skipsfart mellom Stillehavet og Det indiske hav og store havner i Kina, Japan og Sør-Korea. Her seiler årlig ca. 70.000 skip med varer om bord som utgjør rundt en tredjedel av verdenshandelen.

Det maritime samarbeidet mellom Singapore og Norge er basert på en intensjonsavtale mellom Forskningsrådet i Norge og Maritime and Port Authorities (MPA) i Singapore. Denne intensjonsavtalen ble sist fornyet i 2012. Prosjektet har søkt støtte hos Forskningsrådet.

Kontaktperson i Kystverket
Regiondirektør John Erik Hagen
Mobil: 90 94 76 30

Siste nytt