Publisert: , Oppdatert:

Kyst- og Havnekonferansen 2013

”Ny giv i nord – regionens rolle i nasjonal sammenheng” var tema under året Kyst- og Havnekonferanse som gikk av stabelen i Honningsvåg 29. og 30. oktober.

Det er Kystverket Troms og Finnmark som hvert år inviterer myndigheter og næringsaktører til denne konferansen, som tar opp kystrelaterte problemstillinger og utfordringer i våre to nordligste fylker. Årets program bød på en rekke spennende foredragsholdere og innlegg.

– Regionen står overfor stadig nye utfordringer, sier regiondirektør i Kystverket, Frode Kjersem. 
– Da er det viktig at vi, sammen med andre viktige kystrelaterte aktører, ser samlet på hva vi står overfor, og at vi er forberedt på å løse oppgavene på en god og bærekraftig måte.

Olje i nord
Nord-Norges første ilandføring av olje legges til Finnmark. Dette medfører både muligheter og utfordringer for landsdelen. Temaet ” Nord-Norge som ressursleverandør innen olje og gass” var derfor et naturlig tema under konferansen.

Petroleumsrådgiver Hans Henrik Ramm holdt et innlegg om Petroleumsbasert vekst for Nord-Norge.
– Det er viktig å lage langiktige scenarioer for å få aktivitet i nord, sa han, blant annet. Og beredskap en ”ledig” teknologinisje, var ett av hans råd.

Innlegget ble etterfulgt av Eskil Eriksen, kommunikasjonssjef i Statoil drift nord, som snakket om hvordan man kan legge til rette for nasjonal utvikling innen olje-, gass- og mineralindustrien i Nord-Norge. Ett av hans råd var: – Ikke vent på utvikling, men start posisjonering nå.

For å ta med seg nyttig lærdom inn i fremtidsplanene, ga ordfører i Hammerfest kommune, Alf Jakobsen, en oppsummering av kommunens erfaring og lærdommer etter etableringen av Melkøya.

Sjøtransporten i et bredt perspektiv
I løpet av konferansens første dag snakket også direktør i Statens Vegvesen, Terje Moe Gustavsen, om Regjeringens Nasjonale Transportplan som legger føringer for hvilke samferdselsprosjekter som skal prioriteres i kommende planperiode (2014 – 2023). 
– Det er viktig å se transportstrukturen under ett, poengterte han. Han mente også at Norge er et av landene i Europa i størst endring med tanke på befolkningsvekst og økonomi.

I tillegg snakket blant andre, fagleder i KS Bedrift Havn, Pia Farstad von Hall om hvordan KS Bedrift mener infrastrukturen for havner bør utvikles i takt med nye utfordringer.
Og kunnskapsportalen BarentsWatch presenterte sin nyutviklede nasjonale havneoversikt, som gir kyst-Norge et nytt og nyttig informasjonsverktøy.

Nyttig arena
– Jeg tror at Kyst- og havnekonferanse bidrar til viktig samarbeid og økt kunnskap, sier regiondirektør Frode Kjersem.

Konferansen er rettet mot administrativ og politisk ledelse i kommuner, havnestyrer og havneledelse, men også nøkkelpersoner i næringsliv og organisasjoner med interesse for maritim virksomhet og utvikling i Troms og Finnmark. Omkring 85 fagfolk deltok, fra over 50 ulike instanser.

– Helheten konferansen representerer er viktig, sa representantene fra Karlsøy kommune, May Jorunn Corneliussen og Oddbjørn Nilsen.
– Den gir gode muligheter for både nettverksbygging, å oppdatere seg på trender i utviklingen – en god kombinasjon av faglig og sosial nytte.  

(artikkelen fortsetter under bildet)

Nord-Norge i et vidt perspektiv
Regjeringens Nordområdesatsning ble diskutert i flere omganger i løpet av konferansen.
– Nordområdesatsingen skal uttrykke nordområdene, men også Norge som nasjon, understreket Kystverkets regiondirektør Kjersem.  

Arktisk direktør i Rambøll region nord, Nils Arne Johnsen snakket om internasjonale trenders betydning for næringsliv, logistikk og transport i landsdelen. Og Innovasjon Norge snakket også om sin rolle i den sammenhengen.

Fagfolk fra Kystverket berørte i flere omganger i løpet av konferansen både konkrete regionale prosjekter og nasjonale tema som forvaltningsplaner for havområdene, tilskuddsordningen for bygging av kommunale fiskerihavner, arbeid med en farledsnormal og temaet havnesikring.

Ordførerne i Nordkapp og Hammerfest kommuner, Kristina Hansen og Alf E Jakobsen intervjues av media under konferansen i Honningsvåg.

 

Relaterte dokumenter

Siste nytt