Publisert: , Oppdatert:

NOU-en om lostjenesten: Kystverket tar utfordringen

Kystverket ser to klare utfordringer i NOU-en, ”Med los på sjøsikkerhet”: Kostnadseffektivitet og skillet mellom myndighetsutøvelse og drift. Kystverket mener det er åpenbare gevinster ved å beholde lostjenesten innad i Kystverket på grunn av stordriftsfordelene.

Kystverket har foretatt en økonomisk analyse av utskillelse av lostjenesten fra Kystverket. Beregningene viser at å organisere lostjenesten som eget organ vil kunne medføre merkostnader for tjenesten på totalt 585 millioner kroner over en tiårsperiode.

– Dette er en kostnad som brukerne sikkert ikke ønsker å bli belastet, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik. Kystverket mener at den beste uttellingen samlet sett er å beholde lostjenesten som en del av Kystverket, men med ny internorganisering.

I NOU-en pekes det på at forholdene synes å ligge til rette for en rask intern omorganisering, der lostjenestens operative del skilles ut som egen enhet i Kystverket, slik at en får et skille mellom myndighetsutøvelse og drift. Kystdirektøren har i høringsuttalelsen sagt at for å kunne hente ut ønskede effektiviseringsgevinster, samtidig som sjøsikkerheten ivaretas, må Kystverket foreta interne utredninger og risikovurderinger for å finne de mest hensiktsmessige organisasjonstilpasningene. Kystverket er positiv til å sette i gang dette arbeidet.

Kystverket støtter hovedtrekkene i anbefalingen til utvalget når det gjelder innretningen av losplikten og farledsbevisordningen. På noen av punktene har Kystverket gitt mer detaljerte innspill og alternative anbefalinger.

Utvalget foreslår nye loslovbestemmelser. Kystverket mener at den foreslåtte lovfesting av farledsbevisordningen vil sikre næringen større grad av forutsigbarhet. Kystverket er enig med utvalget i at vernebestemmelser for loser bør lovfestes.

– I vår høringsuttalelse legger vi vekt på et helhetlig og tverrfaglig perspektiv på trygg ferdsel i norske farvann, effektiv sjøtransport og minimal miljøskade som følge av akutt forurensing, sier Slotsvik. Hun mener at utvalgets vurdering av organisatoriske løsninger i for liten grad ser verdien av å ha en samlet sjøsikkerhetskompetanse i en og samme etat

Relaterte dokumenter

Siste nytt