Publisert: , Oppdatert:

Historisk for sjøtrafikken i polare strøk

FNs maritime organisasjon – IMO - har nylig vedtatt en internasjonal kode for skip som opererer i polare strøk. Polarkoden, som den blir hetende, utgjør et historisk fremskritt i IMOs internasjonale arbeidet med å beskytte skip, mannskap og passasjerer i utfordrende polare farvann. Kystverket har vært med i arbeidet.

At polisen smelter gir nye muligheter for mer kommersiell skipsfart i polområdene. Men dette kan utgjøre en risiko for det sårbare polarmiljøet. Ekstreme værforhold, mørke og is er dessuten en utfordring for sikkerheten. Polarkoden er utarbeidet for å sikre trygg ferdsel og minst mulig belastning på miljøet i polare strøk.

Viktig norsk innsats
Norge har vært en sterk pådriver og bidragsyter for å få på plass internasjonale kjøreregler for trygg og bærekraftig skipsfart rundt polene. Polarkoden og vedleggene til den eksisterende internasjonale konvensjonen for skipstrafikk, SOLAS, ble vedtatt av IMOs maritime sikkerhetskomités samling i London nylig. Norge har deltatt med en bredt sammensatt delegasjon og referansegruppe, bestående av blant annet Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, DNV GL, Rederiforbundet, Norsk Sjøoffisersforbund og flere. Sjøfartsdirektoratet, ved Turid Stemre, har ledet arbeidsgruppen og har hatt den omfattende oppgaven med å lose prosjektet i havn for IMOs 170 medlemsland. 

Spesielle forhold - spesielle krav 
Å ferdes i farvannene rundt Arktis og Antarktis byr på spesielle farer; som is, begrenset kommunikasjon, øde farvann og raskt endrende og utfordrende værforhold. Begrenset tilgang til assistanse samt svært utfordrende forhold for opprydning av et eventuelt oljesøl i et sårbart miljø, gjør fokus på forebygging enda viktigere i Polare områder. Polarkoden omfatter alt fra utforming og bygging av skip, til krav til utstyr, opplæring, søk- og redning og miljøforebyggende tiltak relevante for skip som opererer i polare strøk.(se illustrasjon under)


Et tillegg til eksisterende lovverk
Skip i polare strøk må allerede følge internasjonale regler gitt av IMO, men det nye kapittel 14 i SOLAS – sikkerhetsregler for skip i polare strøk – gir ytterligere krav ved å gjøre Polarkoden obligatorisk .  I tillegg til obligatoriske krav, inkluderer den også en del anbefalninger. Polarkodens sikkerhetsdel er nå vedtatt, etter fem års arbeid. Koden skal også inneholde en miljødel som er forventet å bli vedtatt av IMOs miljøkomité våren 2015.

Kystverket vier stor oppmerksomhet til sjøsikkerhet i Nordområdene. Vi fortsetter dette arbeidet også i andre internasjonale fora, som Arktisk Råd, for å bidra til økt samarbeid og styrket sjøsikkerhet i dette sårbare området.

Fordi den inneholder både sikkerhets- og miljørelaterte bestemmelser, vil Polarkoden være obligatorisk under både SOLAS og Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip (MARPOL).

 

Kontaktperson

Trine Solevågseide
seniorrådgiver

Sjøsikkerhetsavdelingen, Kystverket
70231103 / 99609814 

Siste nytt