Publisert: , Oppdatert:

Markerte 20 års samarbeid om oljevern med ny avtale

Norsk-russisk samarbeid styrker beredskapen og aksjonsevnen ved oljeutslipp i kalde havområder med sårbare økosystemer. Det uttalte begge parter da 20 års samarbeid og videreføring av felles beredskapsplan ble signert desember 2014.

20 års markeringen for samarbeidsavtale om oljevern mellom Norge og Russland fikk et høydepunkt med signeringen for videre samarbeid av nestleder for sjøredningstjenesten i Russland Dmitry Smirnov og Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.
Markeringen og undertegning av dokumentet for videre samarbeid fant sted i Kirkenes 8. desember i forbindelse med det årlige samarbeidsmøtet mellom Russland og Norge om oljevernberedskap i Barentshavet.

Begge parter understreket at verken Russland eller Norge ville klare seg alene om katastrofen inntreffer, for begge land er avhengig av et godt samarbeid om oljevern i nordområdene.

Til stede var toppledelsen for russiske sjøredningstjenesten (Maritime Rescue Services - MRS), representanter for MRS sin regionale filial i Murmansk, avdelingsdirektør Petter Meier fra Samferdselsdepartementet, Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly og Kystverkets regiondirektør for Troms og Finnmark Frode Kjersem med flere.

- Vi trenger hverandre

- Ingen land kan håndtere en stor hendelse helt alene, verken Norge eller Russland. Der er vi helt avhengige av samarbeid, understreket beredskapsdirektør Ly i sin tale.

Han fortalte om samarbeidet som startet for mer enn 20 år siden, som et resultat av begge lands erfaringer etter en felles oljevernøvelse gjennomført i 1991.

- Øvelser er en viktig del av det operative samarbeidet vi har, men vi har så langt heldigvis ennå ikke testet beredskapsplanen i virkeligheten, det kan skje i fremtiden, sa Ly.

- Et uunngåelig tiltak

Dmitry Smirnov, nestlederen for den russiske  sjøredningstjenesten, understreket at samarbeidet mellom landene har endret seg med at Russland har gått over til markedsøkonomi mens samarbeidet har pågått. Han understreket i likhet med Ly behovet for samarbeid.

- Det finnes ikke en stat som er i stand til å bekjempe store oljeutslipp alene, dette gjelder spesielt i våre nordlige havområder. Samarbeidet mellom våre to land er svært viktig, og et uunngåelig tiltak for å kunne bekjempe de mulige konsekvensene, sa Smirnov.

Han la til at all informasjon og fakta som er samlet inn i løpet av de 20 årene med samarbeid har spilt en sentral rolle i den sammensatte innstasen vi klarer å stille opp med i nordområdene.

Tok opp politisk situasjon

Flere av russerne tok til orde for at dagens politiske situasjon ikke måtte hindre den felles oljevernberedskapen til Norge og Russland.

- Det som nå står foran oss er oppgaven med å bevare den positive dynamikken, og finne nye former å utvikle samarbeidet på. Tradisjonene som vi har bak oss, erfaringene fra vårt samarbeid, skal ikke la seg påvirke av de forandringene som måtte skje ellers i verden, sa Smirnov.

- Det er viktig at vi som gode naboer gjør vårt for å bevare samarbeidet for felles interesser, fortsatte han.

Samarbeid kan sikre sårbare økosystemer 

Avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet, Petter Meier, trakk fram at marine miljø og økosystemer er svært sårbare for akutt forurensning som for eksempel oljesøl. Utslipp i Arktis kan ha skadelige effekter som vi i dag ikke er klar over, men med potensielt alvorlige effekter på økosystemene. Meier understreker at effektene av oljeutslipp i nord, med kalde havmiljøer, kan vare lenger og føre til større skade enn lenger sør.

- Det er vanskelig å oppdage og håndtere oljesøl i is. Oljesøl kan bli fanget i is, og det kan i teorien forbli i isen i årevis. Dette er en bekymring ved økt skipsaktivitet under arktiske forhold. Derfor har det avgjørende betydning at vi hindrer søl i den grad det er mulig, og at vi har fått en beredskap og responssystem som er i stand til å forebygge og dempe negative miljøeffekter.

- Et stort oljeutslipp i Arktis vil representere en massiv utfordring for norsk beredskap, sier avdelingsdirektøren.

Meier tror i likhet med partene at ingen av de arktiske statene har kapasitet til å håndtere et stort oljeutslipp i nord helt på egenhånd.

- Men hvis vi samarbeider, vil vi være i en mye bedre posisjon til å forhindre ødeleggende skade på sårbare økosystemer. Derfor er det nødvendig med internasjonal samarbeid innen forebygging, beredskap og respons i Arktis for å møte de utfordringene forårsaket av økende aktivitet, sier Meier.

Ivaretar felles havområder

Regiondirektør i Kystverket, Frode Kjersem, trakk fram nyere eksempler på godt samarbeid for å ivareta felles havområder.

- I 2013 ble Barents Ship Reporting System etablert. Også kalt Barents SRS. Formålet er å dele informasjon mellom våre to land om fartøy som fører farlig og forurensende last - Skip som utgjør en særlig potensiell fare for miljøet. BarentsSRS som er blitt til i et samarbeid mellom våre to land , er nå som system godkjent av IMO. På norsk side er Kystverket og vår trafikksentral i Vardø knutepunktet og på russisk side er det VTS Murmansk.

Beredskapsdirektør Johan Marius Ly sier at avtalen som nå videreføres viser at Norge og Russland sammen både forebygger ulykker, i tillegg til at vi samarbeider og øver for å ivareta oljeberedskapen i de viktige havområdene i nord.

Fakta

Norge-Russland-avtalen
Norge og Russland samarbeider om blant annet varsling og bistand ved akutt forurensing i Barentshavet. Landene har inngått avtale om gjensidig varsling, øvelser og bekjemping av akutte oljeutslipp i Barentshavet. Avtale og beredskapsplan ble først undertegnet i 1994. 8. desember 2014 ble ny beredskapsplan signert, ved en 20-årsmarkering i Kirkenes.

Beredskapsplanen beskriver hvordan samarbeidet skal foregå, både i forbindelse med møter og ved hendelser.

Partene møtes normalt to ganger i året. Ett av møtene er planleggingsmøtet for den årlige øvelsen ”Barents”, som gjennomføres sammen med Hovedredningssentralen i Nord-Norge og andre norske aktører. I tillegg til planleggingsmøtet gjennomføres det ett årlig møte for kunnskapsdeling, som erfaringer fra øvelser og reelle hendelser, ny oljevernteknologi, oppdatering av felles beredskapsplan med mer.

Nettadresse for avtalepart i Russland - State Marine Pollution Control, Salvage and Rescue Administration of the Russian Federation (SMPCSA) - er: http://www.gmssr.ru

Siste nytt