Publisert: , Oppdatert:

10 år siden "Rocknes"-ulykka

Lasteskipet “Rocknes” var tungt lastet og på vei sørover da det grunnstøtte og forliste i Vatlestraumen, sør for Bergen, om ettermiddagen 19.januar 2004. 18 mennesker omkom, 12 overlevde.

En ulykke av en slik art og dimensjon er en hard påkjenning for de fleste. I og med at Kystverkansatte var involvert både på fartøyet (losen) og i den påfølgende lete-/redningsaksjonen og oljevernaksjonen, var det viktig å ta godt hånd om våre ansatte. 

Oljevernaksjonen
Etter at de første kritiske timene av redningsaksjonen, ble det satt i gang full statlig oljevernaksjon for å begrense skadene av oljeutslippene fra havaristen. Oppryddingsaksjonen ble ledet av Kystverkets beredskapsavdeling.
Skipet var 166 meter langt og hadde en vekt på 28 000 dødvekttonn. Fartøyet hadde 466 m3 tungolje, 78 m3 marin diesel og16m3 smøreolje om bord. 

Sjøaksjon
Alle tilgjengelige oljevern ressurser ble tatt i bruk. Beredskapspersonell fra de statlige beredskapsdepotene Bergen, Fedje, Solund, Horten og Stavanger ble mobilisert. Sjøaksjonen pågikk i 11 fulle dager. På det meste var 6 oljelensesystemer, en styrke på 130 personer fra de 5 IUA-ene (Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning) og Sivilforsvaret, Kystverkets overvåkningsfly, helikopter, mannskap på 6 fartøy og 22 småbåter, og store deler av Kystverkets beredskapsavdeling i aksjon.  Sjøaksjonen fikk opp totalt 664 tonn oljeemulsjon, av dette var 140 tonn (olje)

Strandaksjon
Det ble registrert 45 km forurenset strandlinje i området. Fordelt på de 4 berørte kommunene Fjell, Bergen, Askøy og Øygarden.  Arbeidet med å rense strandområder pågikk i fem måneder. Ca 90 personer og 20 båter fra IUA Bergensregionen bidro. Da den statlige strandryddingsaksjonen ble avsluttet, 11. juni 2004, var det tatt opp totalt 621 tonn oljeholdig masse, av dette 85,5 tonn olje.

Miljøundersøker gjort i august samme år viste at økosystemet var på vei til å bli restituert. Det ble ikke observert vesentlige effekter på dyr eller alger etter rensetiltakene i strandsonen. Størst skade var det på sjøfugl: mellom 2 og 3000 sjøfugl, fordelt på 19 ulike arter, ble antatt å ha gått tapt.


Juridisk etterspill
Det ble avholdt Sjøforklaring i Bergen en uke etter ulykken. Hordaland statsadvokatembeter avgjorde i juni 2005 at det ikke ble reist noen straffesak etter Rocknes-havariet.  Staten, ved Fiskeri- og kystdepartementet og Miljøverndepartementet ble i januar 2008 saksøkt med et krav om erstatning i forbindelse med forliset. Kravet ble framsatt av det tyske rederiet Reederei Hans Jürgen Hartmann M/S ”Kvitnes” GmbH og 13 forsikringsselskap.

Borgarting lagmannsrett frifant 11. januar 2011 staten for kravet om erstatning. Lagmannsretten slo fast at både Statens kartverk Sjø og Kystverket hadde opptrådt i samsvar med de krav som stilles til virksomhetene, og at det derfor ikke forelå erstatningsbetingende uaktsomhet. Retten kom fram til at ulykken mest sannsynlig skyldtes feilnavigering, og det blir vist til at skipet var særlig krevende å manøvrere ulykkesdagen. Skipet var ikke lastet etter reglene. Lastens tyngdepunkt lå for høyt, og lasten var ikke trimmet. I tillegg hadde skipet vanskelige siktforhold fra broen, noe som vanskeliggjorde optisk navigasjon. 

Hva har Kystverket satt i verk av forbedringstiltak etter dette?  Se egen sak

Siste nytt