Publisert: , Oppdatert:

Arktisk samarbeid om forebygging av oljeforurensing

Arktisk Råd ser nå på hvordan de åtte arktiske landene kan samarbeide for å forebygge oljeforurensing i Arktis.

I forrige uke  møttes de arktiske landene Russland, Canada, USA, Danmark, Finland, Sverige, Island og Norge for å diskutere samarbeid om sjøsikkerhet i Nordområdene. Dette var første forhandlingsmøte i en såkalt Task Force, opprettet av Arktisk Råds ministermøte i mai 2013. Gruppen skal diskutere mulige samarbeidsområder for forebygging av oljeforurensning i Arktisk og vil omfatte sjøsikkerhet for både skipstrafikk og petroleumsvirksomhet. Planen er at arbeidet skal munne ut i en handlingsplan som skal legges frem for det neste ministermøtet våren 2015.

 

 

Kystverket med for Norge
Som fagetat for sjøsikkerhet bidrar Kystverket i arbeidet sammen med Petroleumsdirektoratet. Trond Langemyr og Trine Beate Solevågseide fra Sjøsikkerhetsavdelingen ved Kystverkets Hovedkontor i Ålesund deltok i møtet, og har også vært involvert i forberedelsene mellom Norge og Russland med innspill til mulige samarbeidstemaer.

Første møtet var primært et sonderingsmøte for å kartlegge hvor de ulike landene står i forhold til arbeid med sjøsikkerhet i Arktis – hvilke områder som utgjør særlige utfordringer og hvor det kan være hensiktsmessig med et samarbeid. Ett av temaene som ble diskutert var systemer for detektering, overvåking og varsling av is, som er en av risikofaktorene for skipstrafikk i Arktis.

Russland og Norge, ved Utenriksdepartementet, leder arbeidet. Den norske delegasjonen ledes av Samferdselsdepartementet, som har det faglige ansvaret for spørsmål som gjelder sjøsikkerhet. Arbeids- og sosialdepartementet er også involvert som ansvarlig myndighet for petroleumsvirksomheten. Flere andre norske departementer som Justisdepartementet og Næring- og Fiskeridepartementet følger også med på arbeidet. I tillegg til de 8 arktiske landende deltok også flere observatører, deriblant EU og Kina.

Dette er Arktisk Råd
Arktisk Råd ble opprettet i 1996 og er det eneste politiske samarbeidsorgan som omfatter alle de arktiske statene. Her møtes de arktiske statene og representanter for urfolk for drøfting av saker av felles interesse. I de senere årene har rådets internasjonale innflytelse og betydning vokst betydelig.  I tillegg til de åtte arktiske statene har en rekke land observatørstatus.

Annet hvert år avholdes Ministermøter, og det er disse møtene som beslutter hvilket arbeid som skal utføres i regi av Arktisk Råd. I perioden mellom ministermøtene avholdes det statssekretærmøter og møter mellom ledende embetsmenn (Senior Arctic officials, SAO). Selve arbeidet foregår i seks permanente arbeidsgrupper, hvor Kystverket blant annet deltar i gruppene som arbeider med Beredskap mot akutt forurensning (gruppen kalles EPPR) og beskyttelse av det marine miljø (PAME). For spesielt viktige saker kan Ministermøtene også opprette såkalte Task Force (oppdragsgruppe), som rapporterer direkte til Ministermøtet. Det nye samarbeidet for å forebygge oljeforurensing i Arktis foregår i en slik oppdragsgruppe.

Den første juridisk bindende avtalen som ble fremforhandlet i regi av Arktisk råd var avtalen om søk og redning i arktis fra 2011 (Agreement on Cooperation on Aeroneutical and Maritime Search and Rescue in the Arctic). Under ministermøtet i Kiruna våren 2013 ble det inngått en avtale om oljevernberedskap, og arbeidet med forebygging av oljeforurensing er neste steg i samarbeidet.

 

Mer om Arktisk Råd:

http://www.arctic-council.org/index.php/en/

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/tema/nordomradene/arktisk_rad/arktisk-rad.html?id=449397

Siste nytt