Publisert: , Oppdatert:

Drøftet økt press på sjøarealer

Ulike næringsinteresser og økt press på sjøarealer i Sunnhordlandsregionen ble diskutert under en samling hos Kystverket Vest i Haugesund 26. mars, hvor hovedtema var sjøtransport og maritim næring.

Hordaland fylkeskommune arrangerte samlingen for å belyse utfordringer og synspunkter knyttet til den regionale kystsoneplanen som er under arbeid for Sunnhordland og ytre Hardanger. Kystverkets utfordringer innenfor kystforvaltning og transportplanlegging i disse områdene var et av flere tema som ble diskutert under samlingen.

Stor næringsutvikling

− Vi ser at økt press på sjøområder fører til arealkonflikter mellom skipsfarten og næringsvirksomhet, spesielt i forbindelse med den store utviklingen vi ser innenfor akvakultur og offshoreindustri. Enkelte fjordkryssinger som sjøkabler, rørledninger, bruer og luftspenn kan komme i konflikt med skipstrafikk og ankringer, og vi ser at flere innen oppdrettsvirksomheten ønsker å etablere seg nærmere skipsledene og i havområder, opplyste avdelingssjef Knut Stenevik i Kystverket Vest under samlingen.

Kystverket Vest forvalter havne- og farvannsloven i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane som omfatter en tredjedel av landets akvakulturanlegg, rundt 400 oppdrettsanlegg. Årlig mottar og behandler Kystverket Vest nærmere 100 søknader knyttet til utvidelse og flytting av oppdrettsanlegg i disse tre fylkene. Mange av søknadene gjelder også etablering av nye oppdrettsanlegg nær skipsleden og ved ankringsplasser.

Behov for styrket infrastruktur

Sikkerhet og effektiv sjøtransport er Kystverkets hovedprioritet i behandlingen av ulike søknader fra næringen. Begrensninger i farvannet, fartøystørrelse og trafikktetthet i det aktuelle området er viktige hensyn som tas med i vurderingen.

Foruten forvaltningsoppgaver, fører næringsutviklingen også med seg økte krav til Kystverket om å videreutvikle maritim infrastruktur i de aktuelle sjøområdene.

− I dag skjer det store endringer innenfor havnestrukturen. Det blir etablert nye industrihavner og offshorebaser, i tillegg til at fartøyene blir større og hurtigere. For Kystverket betyr dette at skipsleden må utbedres ytterligere med utdyping og merking, sier Stenevik.

Kystverket er en viktig bidragsyter i utviklingen av fylkeskommunens regionale kystsoneplan som skal sikre en bærekraftig forvaltning av sjøareal og strandsone i Sunnhordlandsregionen og ytre Hardanger. Planen som ferdigstilles sommeren 2015 skal sikre gode rammevilkår for havbruksnæringen og maritim sektor med trygge farleder, havneområder og sjørettet næringsareal.

Siste nytt