Publisert: , Oppdatert:

Rutegående fartøy kan søke om fritak fra meldeplikt

Det er nå mulig for rutegående fartøy å søke om fritak fra å avgi anløpsmelding og melding om farlig og forurensende last i meldingssystemet SafeSeaNet Norway.

Meldingsplikten innbefatter at fartøy over 300 BT og fartøy med farlig og forurensende last skal avgi melding om anløp til elleravgang fra norske havner. Dette følger av forskrift om melding ved anløp og ved transport av farlig og forurensende last.

Søknad om fritak for rapportering av anløpsmelding og melding om farlig og forurensende last gjøres i SafeSeaNet Norway. Dette gjøres uavhengig om ruten det søkes fritak for kun er innenriks eller mellom norsk og EU/EØS havn. Søknaden om fritak er innvilget når Kystverket har ferdigbehandlet denne, og kolonnen i Exception modulen i SafeSeaNet Norway ”Is Approved” viser ”Yes”.

For å få fritak for rapporteringsplikten må følgende vilkår oppfylles:

  • Fritaket må gjelde en bestemt rute.
  • Med rute menes at ruten drives i minst en måned og rutens planlagte varighet maksimalt er på 12 timer. Det er avstanden mellom to havner i ruten som ikke må overstige 12 timer.
  • Operatøren fører og ajourfører en liste over fartøy som er omfattet av bestemmelsene og sender denne til Kystverket.
  • De opplysninger som inngår i anløpsmeldingen eller melding om farlig og forurensende last må til enhver tid kunne sendes til Kystverket på forespørsel. Den ansvarlige operatøren skal opprette et internt system som muliggjør at disse opplysningene kan sendes til Kystverket i et elektronisk format.
  • Ethvert avvik i forhold til forventet ankomsttidspunkt til bestemmelseshavnen på eller over tre timer skal meddeles Kystverket.

Disse bestemmelsene er gjennomført i Norge i tråd med direktiv 2002/59/EF.

Kontaktperson i Kystverket
Seniorrådgiver Tor-Inge Miljeteig
Mobil: 94 80 34 46
E-post: tor.inge.miljeteig@kystverket.no

Skipsrapportering

Relaterte dokumenter

Siste nytt