Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Innfører digitale havnemeldinger 1. juni

Fra 1. juni 2015 vil skipsfartens meldinger til norske havner sendes digitalt gjennom det nasjonale meldingssystemet SafeSeaNet Norway.

For at havner skal motta anløps/avgangsmeldinger fra skipsfarten digitalt via SafeSeaNet Norway må havnene selv registrere og administrere sine havneopplysninger i havnemodulen i systemet. Dette gjøres ved å registrere seg som bruker på www.shiprep.no.

For at skipsmeldingene skal komme frem til riktig havn eller havneanlegg må informasjon om mottakerhavnen være registrert og kvalitetssikret i systemet.

En melding, en gang

Skipsbevegelser til og fra norske havner overstiger 80 000 registrerte anløp og avganger i året. Dette genererer et stort antall ulike meldinger som går fra skip til land. I dag må skipsfarten forholde seg til ulike rapporteringsregimer i havner. Dette vil utgå ved innføring av ny havnemodul i SafeSeaNet Norway, for da skal skipsfarten sende meldinger til havn digitalt via det felles nasjonale meldingssystemet.Systemet vil deretter automatisk videresende meldingen til den aktuelle havnen som er registrert i systemet.

Det er ingen kostnader for havnene knyttet til registrering eller bruk av SafeSeaNet Norway.

Fordeler for havner

Ved innføring av ny havnemodul i SafeSeaNet Norway får havner full digital oversikt over anløp, avganger og Kystverkets skipsregister på lik linje med andre offentlige myndigheter. Havnene vil også kunne få digital forespørsel om havneplass gjennom systemet. Dette vil gi havnene bedre og mer nøyaktig oversikt over anløp og avganger.

Ny funksjonalitet i havnemodul:

  • Havner får oversikt over anløp og avganger til og fra norske havner, på lik linje med andre offentlige myndigheter.
  • Havner får tilgang til nøyaktig og detaljert informasjon om skipsanløp, deriblant ankomsttid/avgangstid, mannskap og passasjerer, ISPS informasjon, og planlagt levering av avfall og lasterester.
  • Havner får lett og rask tilgang til oppdaterte/endrede data om skipsanløp/avganger.
  • Havner kan selvbetjene egne data.
  • Havner får tilgang til Kystverkets kvalitetssikrede skipsregister.
  • Havner kan motta digital forespørsel om havneplass.

Basert på tilbakemeldinger fra havnene arbeider Kystverket nå med å etablere en toveis kommunikasjon mellom havn og skip/agent. Dette vil forenkle havnens arbeid med kai allokering, og man vil unngå dobbel bookinger på samme kai.

Fakta

- Foruten meldinger til havner, skal også alle meldinger relatert til havnesikring (ISPS), avfall, og farlig og forurensende last registreres og sendes digitalt i SafeSeaNet Norway fra 1. juni.

- Skipsfarten kan i dag allerede avgi lovpålagt informasjon elektronisk i SafeSeaNet Norway til Tollvesenet, Sjøfartsdirektoratet, Forsvaret og Politiet. For myndighetene betyr dette at ulike etater kan hente ut relevante skipsopplysninger direkte fra meldingssystemet, uten å be om enkeltvis rapportering fra skipsfarten via e-post, telefon, faks eller på papir.

- SafeSeaNet Norway er en nasjonal meldingsportal for skipsfarten til norske myndigheter. Som medlem av EØS er Norge pliktig til å følge rapporteringsdirektivet for skip (direktiv 2010/65/EF). Direktivet pålegger alle medlemslandene i EU/EØS å innføre et elektronisk meldings- og rapporteringssystem innen 1. juni 2015.

- I Norge er det Kystverket som ivaretar ansvaret for å koordinere og administrere den nasjonale meldingsportalen overfor andre offentlige myndigheter.

Siste nytt