Publisert: , Oppdatert:
- Ane Eide Kjæraas

Analyse av verstefallshendelser med oljeutslipp i Norge

Det er nå fem år siden oljeutslippet i Mexico- gulfen. Kystverket, andre myndigheter og oljeindustrien har benyttet erfaringene som ble gjort under oljevernaksjonen til å bedre norsk oljevernberedskap.

En ny rapport fra Kystverket tar for seg to såkalte "verstefallhendelser" basert på scenarioene i nasjonalt risikobilde.

Det ene scenariet er en skipskollisjon mellom en oljetanker og et cruisefartøy og det andre er en olje- og gassutblåsning fra en innretning i petroleumsvirksomhetem offshore. Scenarioene innebærer oljeutslipp på henholdsvis 100 000 tonn og 300 000 tonn. Til sammenligning var utslippet etter grunnstøtingen til "Full City" i 2009 om lag 500 tonn.

Konsekvenser og utfordringer

Selv om sannsynligheten for slike hendelser er svært lave vil de åpenbart få store konsekvenser for naturmiljø, næringsvirksomhet og friluftsliv.

I tillegg peker rapporten blant annet på at det vil være store utfordringer knyttet til mobilisering av store mengder ressurser og ikke minst sørge for at ressursene brukes på mest effektiv måte.

Anbefalinger

Kystverket kommer også med en rekke anbefalinger om videre arbeid og utvikling av beredskapen mot akutt forurensning. Her pekes det på at samarbeidet med petroleumsindustrien om planverk for statlig overtakelse av en oljevernaksjon er et viktig element i håndteringen av ekstreme forurensningshendelser innen petroleumsvirksomheten. 

Det anbefales også fortsatt fokus på øvelser og trening, spesielt øvelser som utfordrer alle elementene i den beredskapen Kystverket samordner. Dette vil også inkludere internasjonal bistand og trening på såkalt "vertsnasjonsstøtte".

- Målet med denne analysen er å være bedre forberedt dersom en verstefallshendelse skulle skje, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

Rapporten er en del av Kystverkets oppfølging av Nasjonalt risikobilde (NRB) fra 2013. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er ansvarlig for sammenstillingen av Nasjonalt risikobilde.

Les rapporten:

 "Verstefallshendelser akutt forurensning vurderinger og anbefalinger"

Les mer om organiseringen av norsk oljevernberedskap: Nasjonal Plan

 

Fakta

Deepwater Horizon- ulykken

  • 20. april 2010 startet en eksplosjonsartet brann på boreinnretningen Deepwater Horizon, som boret på Macondobrønnen i Mexicogolfen.
  • Ulykken medførte det historisk største oljeutslippet til havs, med et totalt utslippsvolum som foreløpig er anslått til nesten 668 500 tonn råolje.
  • Norske myndigheter bisto i henhold til internasjonale avtaler med både oljevernutstyr og rådgivning.

Siste nytt