Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Tester ny nedlastingsstasjon for AIS-satellitt i Vardø

Kystverkets nye nedlastingsstasjon for mottak og nedlasting av AIS-data fra satellittene AISSat-1 og AISSat-2 er på plass i Vardø. Stasjonen skal testes ut i ukene fremover.

− Vi har allerede begynt å teste ut nedlastingen av satellittdata fra AISSat-1 og AISat-2, og så langt ser det bra ut. Dersom testene går som planlagt vil stasjonen begynne å laste ned data for fullt allerede tidlig i mai, sier seniorrådgiver Bjørnar Kleppe i Kystverket.

AIS-satellittene går i polarbane ca. 600 kilometer over jorda og fanger opp AIS-data fra skipstrafikken i havområdene. Satelittene passerer nordpolen 19 ganger i døgnet. Nedlastingsstasjonen i Vardø vil i første omgang motta data fra hver satellitt ca 16 ganger i døgnet, mens data fra de resterende tre passeringene vil lastes ned via en nedlastingsstasjon på Svalbard.

Når nedlastingsstasjonen blir satt i drift for fullt vil den kunne motta satellittdata ca. hvert 90 minutt, som et minimum. Kystverket vil motta disse dataene i sine overvåkingssystemer.

Godt i rute

Nedlastingsstasjonen som er etablert ved Domen i Vardø er bygget av Statsat AS på oppdrag fra Kystverket. Statsat AS skal drifte anlegget.

− Byggingen av anlegget har gått etter planen og vi ligger en uke foran skjema. På tross av utfordringer med dårlig værforhold har det vært stort engasjement og stå på-vilje for å få stasjonen på plass, slik at vi kunne komme i gang med testingen, sier prosjektleder Ivar Spydevold i Statsat AS. 

Nedlastingsstasjonen i Vardø består av to antenner, en for kontrollsignaler til satellittene og en for nedlesning av data.

En viktig del av beredskapen

På sikt vil nedlastingsstasjonen også motta data fra en tredje AIS-satellitt, AISSat-3, som planlegges skutt opp i slutten av året, og fra en fjerde satellitt, Norsat-1, som har planlagt oppskyting i februar 2016. Da vil Kystverket i gjennomsnitt motta satellittdata som viser skipsbevegelser til havs hvert 15. til 20. minutt.

− For Kystverket er satellittbasert AIS et sentralt verktøy for å ivareta sjøsikkerheten langs kysten. Etableringen av en ny nedlastingsstasjon i Vardø er et viktig ledd i denne utviklingen, og vil sikre oss enda bedre havovervåking, sier sjøtrafikksentralsjef Ståle Sveinungsen ved Vardø sjøtrafikksentral.

Kystverket bruker AIS-data fra de norske AIS satellittene AISSat-1 og AISSat-2 i sivil trafikkovervaking i havområdene utenfor Norge og Svalbard, som ligger utenfor dekningsområdet til den landbaserte AIS-kjeden.

Sjøtrafikksentralen i Vardø har her en sentral rolle, med ansvar for sivil overvåking av skipstrafikken i norsk økonomisk sone fra svenskegrensen i sør til grensen mellom den norske og russiske økonomiske sonen i nord, samt Svalbard og Jan Mayen.

Fakta

- AIS er et automatisk identifikasjonssystem som er innført av FNs sjøfartsorganisasjon IMO for å øke sikkerheten for skip og miljø, samt forbedre trafikkovervåking og sjøtrafikktjenester.

- AIS transpondere ombord i skip sender ut informasjon om skipets identitet, posisjon, fart og kurs. Disse opplysningene fanges opp av Kystverkets landbaserte AIS-kjede som består av 44 basestasjoner langs kysten, samt AIS-satellittene AISSat-1 og AISSat-2.

- Kystverket har som myndighetsoppgave å tilrettelegge AIS-informasjon for andre nasjonale myndigheter som Hovedredningssentralene, Kystvakten, Forsvaret, Fiskeridirektoratet, Tollvesenet, Sjøfartsdirektoratet og politiet.

- Tilgang på AIS data er en viktig del av grunnlaget for utøvelse av sjøtrafikksentraltjenester, søk og redningstjenester og myndighetsutøvelse langs kysten og i havområdene.

Siste nytt