Publisert: , Oppdatert:

Utvalg anbefaler16 tiltak for bedre beredskap

Et regjeringsoppnevnt utvalg gir i dag 16 anbefalinger for utvikling og forbedringer slik at nasjonen står bedre rustet ved et akutt oljeutslipp.

Regjeringen oppnevnte våren 2014 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse innen norsk oljevernberedskap kan styrkes. Fredag 6. februar leverer Utvalget sine anbefalinger til Samferdselsdepartementet.

5-årig forskningsprogram

Utvalgsarbeidet har resultert i en rekke konkrete anbefalinger for styrket oljevernberedskap.

- Jeg vil spesielt trekke frem anbefalingen om et helhetlig forskningsprogram for å styrke alle deler av oljevernberedskapen for å stå bedre rustet for fremtidens utfordringer, sier utvalgsleder, beredskapsdirektør i Kystverket, Johan Marius Ly.

Først i listen over anbefalinger finner vi forslaget om å etablere et nytt 5-årig forsknings- og utviklingsprogram med en årlig ramme på minimum 40 millioner kroner. Videre handler flere av anbefalingene om styrket kompetanse på alle utdannelsesnivåer.

- Oljevernberedskap må inn i grunnutdanningen for brannmannskapene, det er de som gir den første responsen når vi rammes av akutt forurensning, understreker Ly.

Lyttet til aktørene i bransjen

Han forteller også om gode innspill fra en rekke aktører som har delt kunnskap slik at utvalget har kunnet gi et godt bilde av situasjonen og hvilke behov vi kan møte dersom kysten vår blir utsatt for et oljeutslipp/akutt forurensning. Slik har utvalget kunnet komme med hva som må til for å få styrket næringslivets innovasjonsmuligheter på beredskapsområdet.

- Leverandørene etterlyste et eget fora, og flere av anbefalningene retter seg inn mot leverandørenes behov. Blant annet anbefales det at det etableres både et leverandørutviklingsprogram og et eget Oljevernforum. Aktørene i bransjen etterlyste også større forutsigbarhet – noe vi ser kan være en utfordring. Derfor anbefaler vi at det etableres langtidsplaner for offentlige anskaffelser av oljevernmateriell- og tjenester, sier Ly.

Les hele rapporten her.

Utvalget har bestått av representanter fra Universitetet i Nordland, UiT Norges arktiske universitet, Miljøstiftelsen Bellona, KS Kommunesektorens organisasjon, Interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA), Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO), Norges forskningsråd, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass, Landsorganisasjonen (LO) og SINTEF.

Kontaktperson i Kystverket: kommunikasjonsrådgiver Marianne Henriksen, mobil: 91 91 60 29

Ved å klikke på lenkene i tekst eller faktaboks kan du lese utvalgets rapport "Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden?"

Fakta

Slik er utvalgets anbefalinger:

Ved å klikke på lenkene i tekst eller faktaboks kan du lese utvalgets rapport "Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden?"

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Norges forskningsråd bør etablere et nytt 5-årig forsknings- og utviklingsprogram, Oljevern for fremtiden, med årlig ramme på minimum 40 millioner kroner.

2: Det bør etableres en egen ordning for tjeneste- og produktutviklere som kan finansiere følgeforskning.

3: Forsknings- og utviklingsprogrammet i tilrådning nr. 1 bør inkludere utvikling av metoder, teknologi og produkter for strandrenseoperasjoner.

4: Det bør utarbeides formelle og verifiserbare kompetansekrav til de ulike funksjonene som inngår i aksjonsorganisasjonen og til de som driver denne opplæringen.

5: Fagplanen for grunnopplæring og utdanning av brannmannskap bør omfatte håndtering av akutt forurensning.

6: Forventningene til kommunenes ytelser ved store hendelser bør klargjøres, og øremerke­de midler til kompetanse og materiell for å redusere gapet mellom statens oljevernberedskap, og de forventninger som i praksis tillegges kommunene ved store hendelser, bør etableres.

7: En allmenn tilgjengelig kunnskapsbank som innhenter, systematiserer og tilgjengeliggjør internasjonal og nasjonal forskning, erfaring og kunnskap innen beredskap mot akutt forurensning bør etableres.

8: Et nasjonalt kompetanse- og skolesenter der man kombinerer teoretisk og praktisk opplæring innen beredskap mot akutt forurensning bør etableres.

9: Langtidsplaner for statlig anskaffelse av oljevernmateriell og -tjenester bør etableres for å skape større forutsigbarhet, og det bør etableres støtteordninger til internasjonal markedsføring for eksport av oljevernmateriell.

10: Kystverket og kommunene bør stimulere til utvikling av ny teknologi ved å stille funksjonskrav utover det eksisterende utstyr kan innfri.

11: For å stimulere til innovasjon bør myndighetene i større grad stille funksjonelle krav til beredskapspliktige virksomheter.

12: Det bør etableres et eget Oljevernforum med deltagelse fra myndigheter, norske beredskapsaktører, leverandørindustri og forskningsmiljø som fokuserer på felles problemstillinger, utfordringer og erfaringsutveksling.

13: Leverandørindustrien bør styrkes gjennom et eget leverandørutviklingsprogram rettet mot små og mellomstore leverandører av oljevernutstyr og -tjenester.

14: Det bør gjennomføres en utredning, inkludert en internasjonal markedsundersøkelse, før beslutning om en eventuelt ny innendørs testfasilitet i Norge blir tatt.

15: Det bør utvikles produkter som kan erstatte bruk av mineralolje i testsammenheng, og fullskala sjøtester bør kunne kombineres med et nasjonalt kompetanse- og skolesenter der man kan simulere fullskala oljevernaksjoner i kyst- og strandsone i henhold til tilrådning nr. 8.

16: De årlige olje-på-vann verifikasjonene bør videreføres.

Les hele rapporten her.

Siste nytt