Publisert: , Oppdatert:

Ny forskrift om krav til slepebåt for flyttbare innretninger

1. januar 2015 fikk Kystverket en ny forskrift om krav til slepebåt for flyttbare innretninger underveis i territorialfarvannet.

Samtidig oppheves forskrift 6.februar 1978 nr. 9131 om slepeassistanse for boreplattformer og andre flyttbare innretninger av tilsvarende konstruksjon under forseiling på norsk sjøterritorium og i indre norske farvann som er gitt at Sjøfartsdirektoratet. Det betyr at det nå er Kystverket som er rett myndighet og kontaktpunkt i forhold til kravene om slepebåt for flyttbare innretninger.

Den nye forskriften viderefører store deler av Sjøfartsdirektoratets gamle forskrift, men det er gjort et par materielle endringer. For det første er det nå et krav om at flyttbare innretninger med egen fremdrift skal ha slepebåten fastgjort ved seilas i territorialfarvannet. Tidligere krav var kun at disse skulle ha slepebåten som følgebåt. Videre presiseres det i forskriften at flyttbare innretninger uten egen fremdriftskraft som minimum skal benytte to slepebåter. Disse endringene medfører i stor grad at dagens praksis nå er fastsatt i forskrift.

Siste nytt