Publisert: , Oppdatert:

Venter 30 prosent flere anløp i 2050

Kystverket har utformet prognoser for anløp av skip til norske havner frem til 2050. Det forventes vekst i anløp av stykkgodsskip, konteinerskip, bulkskip og cruiseskip. For fiskefartøy og tankskip forventes en stabil utvikling med hensyn til fremtidige anløp, mens det for offshore supply-skip forventes en nedgang i anløp.

– Kystverket forventer en vekst i anløp på i underkant av 30 prosent frem til 2050, dette tilsvarer en gjennomsnittlig vekst per år på 0,7 prosent, forteller Thor Vartdal, leder for Kystverkets senter for transportplanlegging, plan og utredning.

Den største prosentvise veksten i anløp tilskrives konteinerskip med en vekst på 88 prosent fra 2012 til 2050. Deretter følger cruiseskip og stykkgodsskip med en estimert økning på om lag 50 prosent, mens anløp generert av bulkskip forventes å øke med 34 prosent i samme periode. Veksten kan forklares med en forventing om økt etterspørsel etter de varegruppene som fraktes med stykkgodsskip, konteinerskip og bulkskip, samt økt etterspørsel etter cruisetjenester. 

Anløpene av tankskip i norske havner forventes som hovedtrend å holde seg stabile frem mot 2050, med en liten nedgang på 3 prosent. Det samme gjelder fiskefartøy, men her forventes anløpene å øke svakt.

Anløp knyttet til offshore supply-skip forventes å gå ned med 47 prosent frem mot 2050 som følge av forventet redusert petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen.

Mens anløpene i norske havner av stykkgodsskip i 2050 forventes å ligge på om lag 57 600 er tilsvarende tall for bulkskip 15 500, tankere 10 200 og konteinerskip 8 300. For cruiseskip forventes antall anløp i 2060 å ligge på om lag 3 000, mens anløp av fiskefartøy i 2060 vil ligge på om lag 280 000. Fiskerirelaterte anløp er med andre ord i særklasse størst fordelt på skipskategorier.

Tabell 1. Årlige vekstrater i prosent. Antall anløp i 2012 og 2050 til kvartalshavnene. Anløpstallene er basert på grunnlagsdata fra Statistisk Sentralbyrå (SSB), bearbeidet av Transportøkonomisk Institutt (TØI):


Kilde: Kystverket 2015

Nasjonal godstransportmodell er benyttet for å lage anløpsprognoser for de fleste skipstyper frem til 2050 (se tabell). Prognoser for anløp av cruiseskip og fiskefartøy er estimert frem mot 2060 ved bruk av andre metoder.

Figur 1 (under) viser historisk utvikling (2004–2012) av anløp til de største havnene samt prognoser for fremtidig anløp. Tallene er indeksert med 2012 lik 1. Figuren viser relativ endring i anløp med 2012 som referanseår. 

Kakediagrammet i figuren viser hvordan andeler av anløpene i tabellen fordeler deg mellom skipstypene, og at stykkgodsskipene representerer 50 prosent av anløpene i 2012.

Figur 1. Utvikling i anløp til de største norske havnene 2004–2012 (SSB) og prognoser for anløp til 2050 (Kystverket 2015):

Kilde: Kystverket 2015

Anløpsprognoser for fiskefartøy og cruiseskip er det laget egne rapporter av hhv. SINTEF Fiske og havbruk og Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Last ned dokumenter:

Siste nytt