Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Lanserte fullverdig nasjonal meldingsportal for skipsfarten

Kystverket lanserte 1. juni en fullverdig nasjonal meldingsportal for skipsfarten – i tråd med EUs rapporteringsdirektiv for skip. Den nye og forbedrede versjonen inkluderer digitale skipsmeldinger til havner.

− Havnene er den siste viktige brikken som gir oss et fullverdig nasjonalt meldingssystem for skipsfarten. Med havnene som brukere av SafeSeaNet Norway har vi fått et meldingssystem som gjør det enklere for skipsfarten å melde inn pliktig informasjon til både myndigheter og havner, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.

Skipsfarten har i flere år avgitt pliktig informasjon elektronisk i SafeSeaNet Norway til Tollvesenet, Sjøfartsdirektoratet, Forsvaret og politiet. For myndighetene betyr dette at ulike etater kan hente ut relevante skipsopplysninger direkte fra meldingssystemet, uten å be om enkeltvis rapportering fra skipsfarten via e-post, telefon, faks eller papir. Fra 1. juni gjelder dette også havner.

− Kystverkets erfaringer med digitalisering av skipsmeldinger viser en betydelig reduksjon og forenkling av byråkrati. Digitaliserte skipsmeldinger reduserer det administrative arbeidet om bord, gir mer tid til navigasjon og bidrar på den måten til økt sjøsikkerhet, sier Slotsvik. 

Enklere og mer effektivt
Skipsmeldinger til og fra havner i Norge overstiger 80 000 registrerte anløp og avganger i året. Før lanseringen av havnemodulen i SafeSeaNet Norway har mange havner mottatt disse meldingene via e-post og telefon. Overgangen til digitale meldinger via SafeSeaNet Norway forenkler og effektiviserer meldeflyten mellom skip og havn.

Som brukere av SafeSeaNet Norway får havnene full digital oversikt over relevant informasjon knyttet til skipet og skipets anløp og avgang, på lik linje med andre offentlige myndigheter. Havnene mottar også digitale bestillinger om havneplass gjennom systemet. Dette gir havnene en bedre og mer nøyaktig oversikt over anløp og avganger.

Foruten meldinger til havner, blir også alle meldinger relatert til havnesikring (ISPS), avfall, og farlig og forurensende last fra 1. juni registrert og sendt digitalt i SafeSeaNet Norway istedenfor via papir eller e-post. Forurensningsforskriften forplikter skip å melde inn levering av avfall og lasterester ved anløp til norske havner. Som tilsyns- og kontrollmyndighet vil Sjøfartsdirektoratet også motta disse meldingene digitalt via meldingsportalen.

Kun ett meldepunkt
SafeSeaNet Norway er utviklet av Kystverket som en nasjonal meldingsportal for skipsfarten. Meldingsportalen er et såkalt Maritimt Single Window og blir det eneste rapporteringspunktet mellom skipsfarten og norske myndigheter, basert på gjeldende meldingsforskrifter. Portalen samler inn lov- og forskriftsbelagt informasjon fra skipsfarten, og sørger for at denne informasjonen gjøres tilgjengelig digitalt for relevante myndigheter.

Som medlem av EØS er Norge pliktig til å følge rapporteringsdirektivet for skip (direktiv 2010/65/EF) som pålegger alle EU/EØS medlemsland å innføre et elektronisk meldings- og rapporteringssystem innen 1. juni 2015.

Kontaktpersoner i Kystverket

Prosjektleder Jarle Hauge
Mobil: 951 60 530

Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen
Mobil: 951 90 595

Fakta

Fordeler og nytteverdi

  • SafeSeaNet Norway erstatter en stor mengde papirrapporter som skipsfarten tidligere måtte levere til ulike myndigheter. 
  • Siden etableringen av meldingsportalen SafeSeaNet Norway i 2005 har antall skipsmeldinger til myndigheter og havner gradvis blitt redusert med ca. 245 000.
  • Tilbakemeldinger fra myndigheter og skipsfarten vitner om at meldingssystemet har hatt stor effektiviseringsgevinst. Kystverket anslår at skipsfarten i dag anslagsvis bruker 12 000 færre årlige timeverk enn tidligere til utfylling av meldinger til ulike myndigheter.
  • Ett felles rapporteringspunkt istedenfor flere gjør det enklere for skipsfarten å sende pliktig informasjon til myndigheter.
  • Gjennom SafeSeaNet Norway har myndighetene i samarbeid utviklet et felles harmonisert og digitalt meldingsformat som skipsfarten bruker for å sende inn informasjon, i tråd med gjeldende meldingsforskrifter.
  • Reduksjon av manuelle registreringer frigjør mer tid til navigasjonsoppgaver om bord.
  • Allerede registrerte brukere kan gjenbruke data som tidligere er registrert i systemet, noe som reduserer administrasjonstid.
  • Rask og enkel tilgang på digitaliserte og automatiserte skipsmeldinger frigjør tid og ressurser i myndighetenes administrasjon.
  • Overgangen til digitale og enhetlige meldinger fra skipsfarten til havner tilrettelegger for mer effektiv havnelogistikk.
  • Systemet er tilrettelagt slik at det blir enklere for skipsfarten å oppfylle pålagte meldeplikter.

Siste nytt