Publisert: , Oppdatert:

Gjennomførte russisk ledet beredskapsøvelse

Øvelse Barents gikk av stabelen denne uka, som et ledd i Norges avtaler om felles beredskapsøvelser med Russland på søk og redning og oljevern i Barentshavet.

- Vi merker at vi har ulik kultur under trening og øvelse, men det går seg til når vi får forklart hva hver enkelt nasjon ønsker å utføre, sier seniorrådgiver i Kystverket Alf Kristiansen.

Del av Norsk-russisk beredskapsavtale
Øvelse Barents ble gjennomført over tre dager denne uka, og oljeverndelen av den er et ledd i den bilaterale samarbeidsavtalen Norge har med Russland. Kystverket har avtale om oljevern med Russland, mens Hovedredningssentralen har avtale som dreier seg om søk og redning. Øvelsen ble planlagt og gjennomført i samarbeid med den russiske sjøredningssentralen i Murmansk og Marine Rescue Service of Rosmorrechflot, som har tilsvarende oppgaver som Hovedredningssentralen og  Kystverket i Norge.
– Vi hadde et formøte på mandag der vi avklarte sikkerhet med hensyn til involvert luftressurser, og fikk verifisert protokollen som en siste bekreftelse på ressurser og skisser fra vår russiske samarbeidspartnere, forklarer Kristiansen.

Russiske og norske ressurser
Han sier øvelsen involverte 150 til 200 deltakere, men har ikke full oversikt over deltakende russere. 10 fartøy og et fly og et helikopter ble stilt til disposisjon fra norsk side, som ved denne øvelsen agerte på bakgrunn av en tenkt situasjon der Russland anmodet om norsk bistand. Russland stilte med 6 fartøy, et overvåkingsfly og to helikopter.
–Det er første gang vi har fått benyttet Kystverkets overvåkningsfly i øvelsen, det er en god statlig ressurs vi gjerne kan bruke på flere områder, sier Kristiansen når han skal framheve positive erfaringer fra øvelsen.

Se flyfoto lenger ned i saken!

God nytte av Kystvakten
Han trekker også fram fartøyet Kystvakta stilte til disposisjon med mannskap.
–KV Andenes bruker vi gjerne oftere og mer, selv om den ikke har oljevernutstyr om bord. Dette fartøyet har mannskapsressurser, operasjonsrom, kommunikasjonskapasitet og er en god plattform for Kystverkets innsatsledelse i og med de også har  helikopter, sier Kristiansen.

Russisk vertskap
Øvelse Barents gjennomføres annethvert år på norsk og russisk side av grensen, og nasjonene bytter på å ha vertskapsansvar.
– Russerne ga oppdrag til norske enheter, så ble norske enheter styrt videre av en norsk innsatsleder. Mesteparten av øvelsen foregikk på russisk side av grensen, sier seniorrådgiveren.
Totalbildet hans av øvelsen er en vel gjennomført beredskapsøvelse i tråd med Norge-Russland-avtalene, som er svært viktig for å opprettholde en fortsatt god beredskap nordområdene.

Flyfoto russisk fartøy

flyfoto to

Barentsobserver

Fakta

Norge-Russland-avtalen
Norge og Russland samarbeider om blant annet varsling og bistand ved akutt forurensing i Barentshavet. Landene har inngått avtale om gjensidig varsling, øvelser og bekjemping av akutte oljeutslipp i Barentshavet. Avtale og beredskapsplan ble først undertegnet i 1994. 

8. desember 2014 ble ny beredskapsplan signert, ved en 20-årsmarkering i Kirkenes.

Beredskapsplanen beskriver hvordan samarbeidet skal foregå, både i forbindelse med møter og ved hendelser.

Partene møtes normalt to ganger i året. Ett av møtene er planleggingsmøtet for den årlige øvelsen ”Barents”, som gjennomføres sammen med Hovedredningssentralen i Nord-Norge og andre norske aktører. I tillegg til planleggingsmøtet gjennomføres det ett årlig møte for kunnskapsdeling, som erfaringer fra øvelser og reelle hendelser, ny oljevernteknologi, oppdatering av felles beredskapsplan med mer.

Nettadresse for avtalepart i Russland - State Marine Pollution Control, Salvage and Rescue Administration of the Russian Federation (SMPCSA) - er: http://www.gmssr.ru

Siste nytt