Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Samlet tunneleksperter for å diskutere Stad skipstunnel

Torsdag 4. juni samlet Kystverket en rekke eksperter innenfor tunnelbygging for å drøfte bygging og driving av Stad skipstunnel.

I Norge er det bygget rundt 1000 veitunneler, nærmere 700 jernbanetunneler og flere store fjellhaller. For å høste lærdom og erfaringer fra større tunnelprosjekter inviterte Kystverket flere av Norges fremste eksperter innenfor tunnelbygging og prosjektledelse fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, Multiconsult og Norconsult til en idesamling på Gardermoen denne uka. Tilstede var også en miljøekspert fra NTNU.

− Det har vært veldig nyttig å diskutere ideer og skissere opp hvordan skipstunnelen i praksis vil kunne bygges og drives. Vi har fått mange gode innspill som vi skal ta med oss videre i planprosessen, sa senioringeniør Jarle Strand fra Kystverket idet samlingen ble avsluttet.

Arealbehov under bygging, ventilasjon og sikkerhet, transport av fjellmasse, deponi og logistikk var noen av temaene som ble diskutert. I tillegg ble det presentert flere ulike gjennomføringsmodeller for bygging og anleggsdrift.

Basert på lang erfaring fra store tunnelprosjekter innenfor vei og jernbane, som Follotunnelen, Bybanen i Bergen, Ryfast og Rogfast, fikk Kystverket mange gode innspill og forslag til nye utredningstemaer som vil inkluderes i forprosjektet og planprogrammet for Stad skipstunnel.

− Stad skipstunnel er et helt unikt utbyggingsprosjekt sett fra et byggteknisk perspektiv. Skipstunnelen vil innholde byggtekniske elementer fra veitunneler og fjellhaller, og her blir det viktig for oss å høste erfaringer fra andre fagetater. Samtidig vil store deler av skipstunnelen også være undersjøisk, og dette er noe som aldri har blitt gjort før. Som fagetat sitter vi på mye relevant kompetanse inn mot maritime utbyggingsprosjekter, nautikk og trafikkovervåking og styring. Men det en kjensgjerning at det er er mange gode og nyttige erfaringer å hente fra andre aktører på et slikt komplekst prosjekt, påpeker avdelingsleder og fungerende prosjektleder for forprosjektet til Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Andreassen.

Fakta

Kystverket har, som fagetat for maritim infrastruktur, fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å utarbeide et forprosjekt, en reguleringsplan og konsekvensutredning (KU) for Stad skipstunnel.

I januar 2015 leverte Kystverket sluttrapporten for forundersøkelsen til et forprosjekt for Stad skipstunnel, inkludert risikoanalyser, en gevinstrealiseringsplan og et driftskonsept. På bakgrunn av forundersøkelsene ble det besluttet å gå videre med det store tunnelalternativet i forprosjektfasen.

Når forprosjektet er fullført skal det gjennom ekstern kvalitetssikring fase 2 (KS2). Når kvalitetssikringen foreligger, kan det legges fram en beslutningssak for Stortinget.

Siste nytt