Publisert: , Oppdatert:

Høring: Forslag til ny sjøtrafikkforskrift og endringer i forskrift om sikkerhetsavgift

Kystverket og representanter fra Samferdselsdepartementet har foretatt en full gjennomgang av gjeldende sjøtrafikkforskrift. Hensikten med revisjonen har vært å gjøre forskriften mer brukervennlig og å sikre forutsigbarhet for sjøtransporten.

Dagens sjøtrafikkforskrift bærer preg av å være revidert i mange omganger, og å være sammensatt av flere enkeltstående forskrifter. Den er omfattende og fragmentert, og fremstår som lite brukervennlig. På grunn av dette etablerte Samferdselsdepartementet våren 2014 en arbeidsgruppe med representanter fra Kystverket og departementet for å foreta en totalrevisjon av forskriften.

Forbedringer i språk, struktur og funksjonalitet
I tillegg til at både språk og struktur er forbedret i den nye forskriften, er det også gjort en stor jobb med å modernisere bruken av vedlegg. Man har erstattet stedsangivelser som i dag er gjengitt med posisjoner i vedlegg til forskriften, med lenker til Kystverkets digitale kartsystem Kystinfo. 

Gjeldende forskrift har sju vedlegg, og disse fjernes. Innholdet i vedleggene inngår nå altså i forskriften via lenker til Kystinfo, eller er regulert i selve forskriftsteksten. Gjeldende forskrift forutsetter at brukerne selv må legge inn de enkelte geografiske koordinatene i egne kart for å få oversikt over de enkelte bestemmelsenes virkeområde.

Utvidet virkeområde for Horten sjøtrafikksentral
Videre innebærer forslaget til ny forskrift at tjenesteområdet til sjøtrafikksentralen i Horten utvides til også å gjelde indre Oslofjord. Dette området er i dag underlagt den kommunale sjøtrafikksentralen i Oslo. Havnestyret i Oslo Havn vedtok imidlertid den 11.september 2014 å legge ned de statlige funksjonene som utføres av sjøtrafikksentralen i Oslo Havn. På bakgrunn av vedtaket, sa Oslo Havn 14.oktober 2014 opp sin avtale med Kystverket vedrørende samordnet drift av trafikksentraler for Oslofjorden. For fortsatt å kunne tilby sjøtrafikksentraltjenester i farvannet fra Nesodden og inn til Oslo, vurderes det som hensiktsmessig at tjenesteområdet til Horten sjøtrafikksentral utvides til å inkludere indre Oslofjord. 

Endringer i forskrift om sikkerhetsavgift 
Utvidelsen av Horten sjøtrafikksentrals virkeområde, gjør at det også foreslås endringer i forskrift om sikkerhetsavgift. Dette vil innebære at en del fartøy over 24 meter, som tidligere ikke har vært avgiftspliktige, nå blir betalingspliktige for sikkerhetsavgiften for sjøtrafikksentralen. De nye bestemmelsene gjøres gjeldende med virkning fra 1. oktober 2015. Det foreslås en overgangsordning frem til 1. januar 2016 for fartøy som kun trafikkerer farvannet i indre Oslofjord. 

Endringer for Fedje sjøtrafikkområde
Tjenesteområdet til Fedje sjøtrafikksentral foreslås utvidet østover for å omfatte farvannet ved Marsteinboen. Det foreslås også etablering av en toveis farled nord for Marsteinsboen for å lede skipstrafikk vekk fra et farvann hvor det vurderes å være stor risiko for grunnstøting. 

Endringer for Svalbard
Det foreslås at reglene om krav til tillatelse for seilas i Akselsundet på Svalbard oppheves. I dag er alle fartøy som er omfattet av sjøtrafikkforskriften avhengig av en tillatelse fra sjøtrafikksentralen i Vardø før de seiler inn i området. Denne ordningen ble etablert før det ble opprettet lostjeneste på Svalbard, og det var på dette tidspunkt ønskelig med ekstra overvåkning av seilasene for å ivareta sikkerheten ved seilas der. I 2015 er losplikten fullt innført på Svalbard, og Kystverkets lostjeneste vil derfor være tilstede på alle seilaser i området som er omfattet av seilingsrestriksjoner. Dermed er sikkerheten ivaretatt. 

For oversikt over alle endringer se høringsbrevet. (se høyre kolonne) 

Høringsfrist: Frist for å komme med høringsuttalelser er 1. august 2015. 
Forskriftene skal etter planen tre i kraft 1. oktober 2015.  

Høringsbrev og utkast til forskrifter - se høyre kolonne.

Fakta

Siste nytt