Publisert: , Oppdatert:

Havforum.no samler alt om de norske havforvaltningsplanene

Det nye nettstedet Havforum.no samler arbeidet med helhetlig forvaltning av norske havområder

Norge er en havnasjon – med mål om bærekraftig bruk av marine ressurser og økosystemer. De ti siste årene har Norge etablert forvaltningsplaner for alle sine havområder: Barentshavet og Lofoten, Norskehavet og Nordsjøen og Skagerrak.

Målet med planene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester i havområdene og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet. Havforvaltningsplanene viser at Norge tar et helhetlig forvaltningsansvar for sine store havområder.

Deler kunnskap på nytt nettsted

Faglig forum for norske havområder har ansvaret for å fremskaffe faggrunnlaget som ligger bak havforvaltningsplanene og lanserer nå nettstedet Havforum.no. Her finner du all informasjon om arbeidet som har blitt gjort – og som fortsatt pågår – med de norske havforvaltningsplanene.

I forumet deltar Kystverket sammen med 11 andre etater som alle bidrar med omfattende kunnskap om marin forvaltning. I tillegg deltar Overvåkingsgruppen, en rådgivende faggruppe i arbeidet med forvaltningsplanene, med sin leder. Faglig forum ledes av Miljødirektoratet. Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet deler sekretariatsfunksjonen.

Økosystembasert forvaltning

Økosystemtilnærming til havforvaltning er en helhetlig forvaltning av menneskelige aktiviteter basert på økosystemenes dynamikk. En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for, i lys av sammenhengene i økosystemene og deres funksjon.

For hvert havområde er det også satt en rekke mål for å bedre miljøtilstanden. Mellom hver oppdatering av forvaltningsplanene er det Faglig forums oppgave å vurdere om disse målene er nådd.

Fram mot 2020 jobber Faglig forum med revidering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten.

Fakta

Forvaltningsplaner for havområdene

 • Faglig forum gir råd til den interdepartementale styringsgruppen for forvaltningsplanene om økosystembasert forvaltning av norske havområder. 
 • Det er nå over ti år siden Norge startet arbeidet med den første forvaltningsplanen for et havområdet.
 • Forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten ble ferdigstilt i 2006, og oppdatert 2011.
 • Forvaltningsplanen for Norskehavet var klar våren 2009. Dette faggrunnlaget er nylig oppdatert.
 • Forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak ble presentert i 2013.

Etater i Faglig forum for norske havområder

 • Fiskeridirektoratet
 • Havforskningsinstituttet
 • Kartverket
 • Kystverket
 • Miljødirektoratet (leder og sekretariat)
 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk Polarinstitutt (sekretariat)
 • Oljedirektoratet
 • Petroleumstilsynet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Statens strålevern
 • Leder av gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen)

 

Les mer:

www.havforum.no
Kontakt:
Faglig forum for norske havområder: avdelingsdirektør Signe Nåmdal, Miljødirektoratet
telefon: 415 45 228, e-post: signe.namdal@miljodir.no

Siste nytt