Publisert: , Oppdatert:

Vil styrke overvåkningen av miljøfarlig last

Kystverket har analysert dagens aktivitet knyttet til transport av miljøfarlig last. Det knyttes en del usikkerhet til innrapporte mengder. Den nyopprettede analyseenheten i Vardø vil bidra til å styrke datagrunnlaget for overvåkningen.

Til enhver tid fraktes det store menger gods på kjøl. En del av dette er farlige stoffer (hazmat - hazardous materials) som kan gjøre stor skade på det marine miljøet dersom det lekker ut eller havner i sjøen på andre måter. Det kan for eksempel dreie seg om stoffer som er eksplosive, brannfarlige, radioaktive, giftige eller smittefarlige.

Kystverket har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en helhetlig sjøsikkerhetsanalyse for norske farvann – Sjøsikkerhetsanalysen 2014. I tilknytning til dette arbeidet er det blitt utført en analyse som ser nærmere på transporten av miljøfarlig laster.

Generelt viser denne analysen at dagens aktivitet tilknyttet transport av miljøfarlig last er relativt begrenset med en lav sannsynlighet for ulykker med fartøy og utslipp av miljøfarlige stoffer. Under arbeidet med analysen ble det avdekket en del usikkerhet til de innrapporterte mengdene av ulike typer miljøfarlige laster. Kystverket ser derfor behov for å finne løsninger for å heve datakvaliteten.

Mandag og tirsdag denne uken markeres åpningen av Fiskeridirektoratets og Kystverkets analyseenhet ved Sjøtrafikksentralen i Vardø. Målet med enheten er å avdekke ulovlige eller uønskede handlinger på havet gjennom systematisk analyse av skipstrafikk. Enheten vil gjennom sine analyser blant annet øke kunnskapen om transport av miljøfarlige laster og vil kunne bidra med informasjon som kan avdekke avvik fra regelverk for transport av slike laster, herunder transport av radioaktive stoffer.

Analysen om Miljøfarlig, radioaktiv og eksplosjonsfarlig last og drivstoff

Mer om hele Sjøsikkerhetsanalysen 

Fakta

Siste nytt