Publisert: , Oppdatert:

Ny status Innseiling Oslo

Utbyggingsleder Frøydis Rørtveit Stensvik gir status for prosjektet Innseiling Oslo:

Prosjektet Innseiling Oslo er nå ferdig med utdypningen på grunne 18 (Dynaløpet). Det blir en pause i anleggsarbeidet fram til 1. mai.

Tre grunner gjenstår; grunne 16 (Tangenflua), grunne 17 (sør for Rambergskårflua, på andre siden av kommunegrensen) og grunne 23 (Søndre Steilesanden). Alle disse tiltaksstedene ligger i Nesodden kommune.

Nesodden kommune har gitt igangsettingstillatelse for utdypingen av grunne 16. Kystverket har inne søknad om slik tillatelse også for grunne 17 og 23.

Her kan du se hvordan saksgangen er i et utbyggingsprosjekt.

Utarbeider risikoanalyse

I tråd med Fylkesmannen i Oslo og Akershus sine betingelser skal det utarbeides en risikoanalyse for grunnene som skal godkjennes av Fylkesmannen før tiltakene starter.

En midlertidig merking av Spro havn er under planlegging.

Etter at utdypingen er ferdig vil prosjektet med nyoppmerking av nautiske installasjoner av farleden starte.

17 betongfundamenter

Det vil i forbindelse med etablering av nye lykter og merker, være behov for 17 store betongfundamenter. Disse er lyst ut som offentlig anbudskonkurranse.

Fundamentene skal produseres på land, og bli løftet ut til sin posisjon med kranbåt. Selve merkearbeidet består av om lag 150 arbeidsoperasjoner og skal utføres av Kystverket Rederi. Dette arbeidet er krevende og vil foregå over tid. Det vil være ferdigstilt i 2017.

Her kan du følge prosjektet på Facebook.

Fakta

Prosjektet:

  • Oslo har Norges største gods- og passasjerhavn.
  • I 2010 ankom 4.271 skip havna. Brutto tonnasje for anløpende skip var da 69.403000 tonn.
  • 24 små grunner, fra Drøbak til indre Oslofjord, skal fjernes for å øke dybden i hovedfartsåra fra 11 til 14 meter og gjøre sjøferdselen tryggere.
  • Det er planlagt å fjerne 88.000 kubikkmeter fast masse, altså fjell. Disse steinmassene deponeres til underfylling av en planlagt molo i Spro havn på Nesodden.
  • Totalt er prosjektet, med utdyping og merking, budsjettert til om lag 160 millioner kroner.
  • Wasa Dredging er entreprenør for utdypingsprosjektet, mens HR Prosjekt har byggeledelsen.

Kontaktpersoner i Kystverket:

Her kan du følge Innseiling Oslo på Facebook.

Slik er saksgangen i et prosjekt:

saksgang

 

Siste nytt