Publisert: , Oppdatert:
- Gro Kibsgaard-Petersen

Fart og lokale begrensninger til sjøs

Vet du hvilke fartsbegrensninger som gjelder for det området du skal ferdes med båt i? I Norge gjelder en generell fartsforskrift. I tillegg kan kommuner fastsette lokale fartsbegrensninger. I Kystverkets karttjeneste får du oversikt over alle de lokale bestemmelsene.  

Med Kystverkets karttjeneste får du enkelt oversikt over de lokale fartsbestemmelsene landet rundt.

Vet du hvilke fartsbegrensninger som gjelder for det området du skal kjøre med båt? Fartsforskriften er generell og gjelder for hele landet. I tillegg til å inneholde en generell fartsbegrensning, har den en egen bestemmelse om fart ved passering av badende og ferdselsforbud innenfor oppmerkede badeområder. Forskriften gir også hjemmel for kommunene til å fastsette lokale fartsforskrifter.

Den sentrale fartsforskriften (forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø) gjelder generelt for norsk sjøterritorium og for alle fartøy uansett størrelse eller fremdriftsmiddel, herunder sjøfly på vannet. Forskriften gjelder også for innsjøer og elver som er farbare med fartøy fra sjøen. Det er gitt unntak for enkelte grupper, som bl.a. Forsvaret og politiet.

Hovedbestemmelsen står i § 2, og er angitt som en generell aktsomhetsnorm: Fartøyer skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter fartøyets størrelse, konstruksjon, manøvreringsevne og farvannsforholdene, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.

Lokale fartsgrenser til sjøs
De lokale fartsbestemmelsene langs kysten, varierer fra kommune til kommune. Om man tilbakelegger en lengre distanse langs kysten, kan det være en utfordring å holde oversikt over hvilke bestemmelser som gjelder i det farvannet du til enhver tid befinner deg i. 

Her finner du en tekstlig oversikt over fartsbegrensningene http://www.kystverket.no/Regelverk/Havne--og-farvannsloven/Fartsbegrensninger-til-sjos/Alle-lokale-fartsforskrifter/

Kystverket har også et digitalt verktøy[41]  som blant annet gir oversikt over hvilke fartsbegrensninger som gjelder i landets ulike kommuner. Man klikker seg enkelt inn i kartet og får opp fartsgrenser og forskrift, der det finnes slike. 

De lokale fartsforskriftene fastsettes av kommunestyret innenfor kommunens sjøområde. Fartsforskriftene fastsettes av Kystverkets hovedkontor for områder utenfor kommunens sjøområde. Kystverkets hovedkontor skal godkjenne forskrifter fastsatt av kommunene.

Grønn farge representerer kommuner som har fartsforskrifter som er digitalt tilgjengelig. Rød viser kommuner som har fartsforskrifter som ikke er digitalisert. (Det er kommunenes ansvar å sørge for digitalisering.) Grå områder viser kommuner uten lokale fartsforskrifter til sjøs. 

Når man zoomer inn med kartet vises fartsforskrifter med tilhørende fartsgrense. Man kan også klikke i kartet for å få frem mer opplysninger, bl. a lenke til selve forskriften, værmeldinger og marinogram for området.

Fakta

Forelegg for fartsovertredelser til sjøs.
Justis- og beredskapsdepartementet har gitt en forskrift som regulerer forelegg ved fartsovertredelser til sjøs.

Føring av fritidsbåt i mer enn 5 knop innenfor en avstand av 50 meter fra steder hvor bading pågår medfører bot på 1500 kroner.

Samme sats gjelder ved føring av fritidsbåt med større fart enn tillatt hastighet som er fastsatt ved lokale forskrifter. 

Siste nytt