Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

‒ Et viktig prosjekt for Kystverket

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

I etatenes plangrunnlag for Nasjonal Transportplan 2018-2029 blir bygging av Stad skipstunnel fremmet som et viktig tiltak for å styrke sjøsikkerhet og gi økt forutsigbarhet for sjøtransport og fritidsflåte på Stadhavet. I plangrunnlaget er det foreslått satt av 2,3 milliarder kroner i investeringsmidler til Stad skipstunnel.

‒ Stad skipstunnel er et viktig prosjekt for Kystverket i arbeidet med å tilrettelegge for sikker og fremkommelig sjøveg, og det at prosjektet nå er inne i etatenes plangrunnlag gir oss en trygghet for at det store utredningsarbeidet vi nå er i gang med er riktig og viktig i et samferdselsperspektiv, opplyser sjefingeniør Jarle Strand i Kystverket.

I plangrunnlaget innebærer tiltaket bygging av skipstunnel og etablering av en gjennomgående skipsled i beskyttet indre farvann som vil bidra til økt regularitet og forutsigbarhet for fartøy. Det er estimert at bygging av skipstunnelen vil ta 3-4 år.

Potensielle nytteverdier

I plangrunnlaget er Stad skipstunnel beskrevet som et vesentlig bidrag for å bedre framkommelighet og sikkerhet for persontransport, godstransport, fiskefartøy og fritidsflåten, i et av de mest værutsatte og farlige havstykkene langs norskekysten.

Etablering av Stad skipstunnel forventes å redusere ventetid og reisetid for skipsfarten som passerer Stad, gi økt forutsigbarhet for godstransport, samtidig som klimagassutslipp og risikoen for ulykkeshendelser blir redusert. Det forventes også at skipstunnelen vil åpne for ny hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund.

Overføring av gods fra veg til sjø

I plangrunnlaget blir Stad skipstunnel sett i sammenheng med infrastruktur som kan bidra til å sikre overføring av mer gods fra veg til sjø. Skipstunnelen vil kunne tilby et fleksibelt, moderne og frekvent sjøtransporttilbud som kan konkurrere med vegtransport, også på kortere distanser.

‒ Gjennom å etablere en forutsigbar og sikker skipsled, vil en barriere for økt godstransport forbi stadhavet være redusert, sier Strand.

Forventninger til teknologiske løsninger

Teknologiutvikling står i plangrunnlaget beskrevet som en forutsetning for at prosjektene, deriblant Stad skipstunnel, kan gjennomføres. For Stad skipstunnel kan det være aktuelt å ta i bruk ITS-løsninger (Intelligente transportsystemer) som kan gi bedre reise- og trafikkinformasjon og automatiserte tjenester for skipsfarten.

Kontaktperson:

Sjefingeniør Jarle Strand
Fagansvarlig for forprosjektet til Stad skipstunnel
Telefon: 70 23 11 82/99 26 29 36

Les mer om Stad skipstunnel her

Fakta

Om skipstunnelen

  • Stad skipstunnel vil være verdens første skipstunnel og er planlagt bygget på Stad-halvøya i Sogn og Fjordane.
  • Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket langs norskekysten. En kombinasjon av havstrømmer og undersjøisk topografi skaper spesielt komplekse bølgeforhold som kan skape kritiske situasjoner for fartøy som skal passere Stad.
  • Under veldig dårlige værforhold må fartøy vente med å passere Stad.
  • Skipstunnelen blir 1700 meter lang, 49 meter fra bunn til tunneltak og 36 meter mellom tunnelveggene. Tunnelen dimensjoneres for de største hurtigruteskipene.
  • Avvikling av trafikk i skipstunnelen planlegges styrt fra en av Kystverkets sjøtrafikksentraler.

Om prosessen

  • En konseptvalgutredning (KVU) ble gjennomført i 2010 med ekstern kvalitetssikring i 2012.
  • Prosjektet er utredet i to alternativer, liten og stor tunnel. Prosjektet planlegges videre med utgangspunkt i stor tunnel.
  • Planprogrammet er vedtatt desember 2015, og et reguleringsplanarbeid med tilhørende konsekvensutredning gjennomføres i 2016.
  • Forprosjektet for Stad skipstunnel ferdigstilles i 2017 og vil legge grunnlaget for ekstern kvalitetssikring (KS2). Når kvalitetssikringen foreligger vil saken legges frem for Stortinget for endelig beslutning.  

Siste nytt