Publisert: , Oppdatert:

Ny veileder for tiltakskort er klar

– Høringsinnspillene viser en positiv holdning til veilederen som skal styrke beredskapen i miljøsårbare områder, sier prosjektleder Lene Ottersen.

– Vi mottok til sammen syv høringsinnspill, disse er fordelt fra; IUA, flere av Fylkesmannens miljøvernavdelinger, Miljødirektoratet og operatørselskapene Wintershall og Statoil, forteller Kystverkets seniorrådgiver og prosjektleder Lene Ottersen, her sammen med leder av Kystverkets Beredskapssenter, Helge Munkås Andersen.

Kystverket har i samarbeid med NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap) utviklet en veileder for utarbeidelse av tiltakskort ved akutt forurensning i miljøsårbare områder.

Veilederen med vedlegg har vært ute på høring til alle interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) og Fylkesmannen v/fylkesmannens miljøvernavdelinger, samt andre relevante aktører.

Viktige stemmer er hørt

–  Vi mottok til sammen syv høringsinnspill, disse er fordelt fra; IUA, flere av Fylkesmannens miljøvernavdelinger, Miljødirektoratet og operatørselskapene Wintershall og Statoil, forteller Kystverkets seniorrådgiver og prosjektleder Lene Ottersen.

Gjennomgående for høringsinnspillene er at de er positive til veilederen og tiltakskort. Dette kan bidra til å styrke beredskapen lokalt og at de valgte miljøsårbare områdene kan gis en særlig beskyttelse i en akutt situasjon. Utarbeidelse av tiltakskort for miljøsårbare områder kan effektivisere innsats ved akutt forurensning og legge til rette for riktig prioritering av forebyggende tiltak.

Presisering og tydeliggjøring

Kystverket har i samarbeid med NOFO behandlet høringsinnspillene. En del av innspillene har vært mer presisering og behov for noe mer tydeliggjøring på enkelte ting, som at det er viktig at tiltakskortene kobles opp mot allerede eksisterende beredskapsplanverk, og at man unngår sammenblanding med annet planverk som innsatsplaner og ASOer (Akutt strategi oljevern).

Det er også påpekt viktigheten av å holde tiltakskortene oppdaterte, samt vurdere behov for ytterligere tiltakskort for andre områder ved ny kunnskap/informasjon.

–  Innspillene har ført til noen endringer og tilføyninger i teksten. Stort sett er endringene som er gjort mer språk- og tekstforbedring og tydeliggjøring. Det er ikke foretatt noen vesentlige endringer som har betydning for selve innholdet i veilederen, sier Ottersen. forside

Det er foretatt noe oppdatering på symboler. Dette gjelder nytt symbol for område best egnet for ilandsetting, samt at det er etablert et symbol som skal vise hvor i Kystverkets kartløsning; Kystinfo beredskap, det finnes tiltakskort.

Ferdigstilt veileder finner du her.

– Vi ønsker å benytte anledningen til å takke alle som har bidratt i arbeidet og gitt sine innspill i forkant og under høringsrunden. En spesiell takk også til Østfolds og Vestfolds IUAer, Fylkemannens miljøvernavdelinger og nasjonalparkforvaltere med flere, for deres arbeid i forprosjektet med utarbeidelse av tiltakskort for nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder. Dette arbeidet har gitt et godt grunnlag for utarbeidelse av veilederen og mal for tiltakskort, sier leder av Kystverkets Beredskapssenter, Helge Munkås Andersen

Siste nytt