Publisert: , Oppdatert:

Høring: Merking av havenergianlegg og sikkerhetssoner

På vegne av Samferdselsdepartementet har Kystverket sendt på høring forslag til ny forskrift om merking av og sikkerhetssoner i tilknytning til havenergianlegg. Høringsfristen er 9. juni 2016.

Potensialet for fornybar energiproduksjon i norske kyst- og havområder er stort, og det er et uttalt mål å legge til rette for at deler av dette potensialet kan tas i bruk på en effektiv og forsvarlig måte. 

Både havenergilova og havne- og farvannslova er sentrale ved etablering av anlegg for fornybar energiproduksjon. For å få et samlet og brukervennlig regelverk om  merking og sikkerhetssoner i tilknytning til slike anlegg har Olje- og energidepartementet overført myndigheten etter havenergilova til Samferdselsdepartementet. Dette betyr at myndigheten og kompetansen til å fastsette regelverk for merking og sikkerhetssoner for havenergianlegg etter havenergilova ligger hos Samferdselsdepartementet, med Kystverket som nasjonal etat.

Forskriftforslaget inneholder krav til  at energianlegg skal merkes slik at de til enhver tid er godt synlige for sjøfarende. Detaljerte bestemmelser for lyssignal, farge og andre konkrete merketiltak fremgår av vedlegg 1 til forskriften. Videre innebærer forskriften at Kystverket ved forskrift kan opprette en sikkerhetssone i tilknytning til energianlegget.

Forslaget har høringsfrist 9. juni 2016. Uttalelser sendes til Kystverkets hovedkontor med e-postadresse post@kystverket.no eller postadresse Kystverket, Postboks 1502, 6025 Ålesund.

Spørsmål kan rettes til:

Seniorrådgiver Jeanette Assev-Lindin på e-post  jeanette.assev-lindin@kystverket.no  eller telefon 70 23 10 75

Sjefingeniør Bjørn Erik Krosness på e-post bjorn.erik.krosness@kystverket.no eller telefon 70 23 10 54.

Siste nytt