Publisert: , Oppdatert:

"Innseiling Oslo" Utbyggingslederen har ordet

Formidling av påstander tatt ut av sin sammenheng gir et feil bilde av arbeidet som pågår i prosjektet Innseiling Oslo. Derfor gir vi her en redegjørelse som både kan gi bedre vurderingsgrunnlag for involverte politikere og offentlige instanser, i tillegg til at de berørte innbyggerne får informasjon og trygghet for god forvaltning.

Her ses en av riggene arbeidet pågår fra, ved Innseiling Oslo. Foto: Kystverket
Her ses en av riggene arbeidet pågår fra, ved Innseiling Oslo. Foto: Kystverket

Leder av senter for utbygging i Kystverket, Frøydis Rørtveit Stensvik, beklager at skjev fremstilling fra ulike kilder sprer frykt og fører til feil oppfatning av arbeidet som pågår i prosjektet ”Innseiling Oslo”.Frøydis Rørtveit Stensvik

Hun gir her en redegjørelse som ikke bare kan gi bedre vurderingsgrunnlag for involverte politikere og offentlige instanser, men som også gir de berørte innbyggerne informasjon og trygghet for god forvaltning.

Om hva som skal sprenges, og hvordan:

Det gjenstår tre grunner i Oslo og tre grunner i Nesodden. Av de tre grunnene som gjenstår i Oslo er en av disse utenfor Bygdøy der et areal på 2700 m2 skal sprenges, dette er planlagt utført først. De to andre grunnene er utenfor Oslo havn og har mest miljømudring av løsmasser og noe sprengning.

Her finner du utredninger, dokumenter og mer informasjon om prosjektet.

Entreprenøren sprenger kun en gang om dagen og resten av tiden bores og graves det. Entreprenøren har lagt frem sin sprengningsplan, som er sendt til Multiconsult. Sistnevnte har laget en risikovurdering for hver enkelt grunne. I den er både dyreliv og annet lagt til grunn for vurdering.

Etter 1. mai skal tre grunner utenfor Nesodden utdypes. Arbeidet forventes ferdigstillet innen 1. juni.

Om overvåking av utdypingsområdene ved grunnene og deponiområde i Spro Havn:

Det foregår kontinuerlig overvåking av både rystelser, støy og partikkelspredning i vannet ved alle grunner og i Spro havn. Fylkesmannen har satt strenge vilkår. Dersom disse overskrides stanses arbeidet umiddelbart. Vår konsulent monterer og leser av målerne, dette gjøres ikke av Kystverket.

Hvorfor gjøres arbeidet?

Kystverket har som følge av Nasjonal transportplan igangsatt prosjektet ”Innseiling Oslo” for å tilrettelegge for en bedre og sikrere skipstrafikk inn og ut av Oslo. Utdypingen av innseilingen til Oslofjorden vil bidra til en enklere, sikrere og mer forutsigbar trafikkavvikling for fartøyene i området, noe som vil føre til økt sjøsikkerhet og bedre fremkommelighet. Dette vil igjen gi redusert fare for akutt forurensning med skade på naturmiljøet.

Om tillatelser og høringsinstanser som har vært involvert:

I tråd med vanlig praksis er det blitt søkt tillatelser etter havne- og farvannsloven, forurensingsloven (mudre- og dumpesøknad til Fylkesmannen) og tillatelser i de 4 kommuner som arbeidene vil foregå. Dette ble gjort før prosjektet ble igangsatt. Det er mottatt tillatelser fra alle disse, og nødvendige høringsinstanser er hørt ut og har fått uttale seg.

Om entreprenøren, og hva en stans i arbeidet kan medføre:

Det finske firmaet Wasa Dredging er kontrahert som entreprenør for å utføre jobben med utdyping av 24 grunner. Disse har hatt en utført en rekke prosjekter for Kystverket de senere årene. I Oslo prosjektet er allerede 18 av grunnene ferdig utdypet.

Utdypingsjobben startet allerede i oktober og er planlagt ferdigstilt i løpet av mai i år. Arbeidet har siden starten gått etter planen. Kystverket mener at entreprenøren har forholdt seg til krav både fra Fylkesmannen og Kystverket selv. Utførelse av arbeidet, rapportering og måling av både støy og rystelser er godt ivaretatt.

Arbeidet ble som sagt planlagt og igangsatt etter foreliggende godkjenninger. En stans eller avvikling vil ha forholdsvis store konsekvenser for entreprenøren.En stans bør veies opp mot merkostnader dette påfører det offentlige og graden av utrygghet i forhold til prosjektgjennomføringen.

Hva handlet Kystverkets avvik om?

I januar i år ble det klart at en av rapportene som Norconsult hadde utarbeidet ikke var sendt til Fylkesmannen. Den lå kun publisert på Kystverkets nettsider. Dette ble umiddelbart meldt som avvik internt hos oss, og førte til møter og tilsyn fra Fylkesmannen.

Fylkesmannens tilsyn avdekket fire avvik, som ble lukket i løpet av en uke:

 • Tiltak ved alle grunnene skal i forkant gjennom en dokumentert miljørisikovurdering, og ikke kun grunnene med de mest omfattende tiltakene.
 • Internkontrollsystemet for prosjektet er forbedret.
 • Forsterket kontroll- og overvåkningssystem.
 • Avvikssystem for ytre miljø ble skilt ut fra annen avvikslogg.

Hvorfor kommer ikke Kystverkets informasjon tydeligere fram?

I januar ble det  oppdaget at Fylkesmannen ikke hadde fått den nevnte rapporten, det førte til at frykt og mistro til Kystverkets arbeid preget nyhetsbildet. Vi konstaterer at det tidvis kan være en utfordring å komme til ordet samtidig som påstander publiseres. Målet vårt er å bli kontaktet før ulike medier og interessegrupper går ut med bastante påstander, slik at vi kan gi et korrekt situasjonsbilde.

Kystverket har tatt alle påståtte negative forhold alvorlig og sjekket realiteten av disse. Her er noen av punktene:

 • Det ble sendt et kritisk notat til departementet, med kopi til en rekke instanser og media. Dessverre ble det ikke sendt til oss i Kystverket. Dette er svart ut til både departementet og Fylkesmannen nå.
 • Det ble oppgitt til media at det var deponert forurensede løsmasser i Spro Havn.”Beviset” i form av en video ble kun sendt til media. Videoen viste ikke når denne var tatt opp eller hvor i Spro havn. Ved nærmere sjekk av påstandene kunne vi konstatere at alt så ut som forventet ved Spro Havn.
 • Det ble også påstått at masserer blitt deponert på feil sted. Vi har brukt eksternt målefirma som har kartlagt at massene er deponert der de skal, bilde av dette legges ut sammen med dokumentasjon på vår nettside.
 • Videre er det formidlet at det er funnet død sel og fisk i områdene det sprenges. Dette er tatt ut av sin sammenheng. Den døde selen ble observert tidlig i prosjektet, og obduksjon viste at den led en naturlig død. Når det gjelder død fisk er det montert ekkolodd på begge graveriggene, slik at fisk observeres både før og etter sprengning. Det sprenges et løsskudd før selve sprengningen som skal skremme bort fisk som er i nærheten. I tillegg loggføres det antall observerte døde fisk etter hver sprengning. De siste 2 ukene er det observert 19 fisk.

Her kan følge prosjekt Innseiling Oslo på Facebook.

Hvem rapporterer Kystverket til?

Kystverket rapporterer til den som har gitt tillatelse, som er Fylkesmannen og Nesodden kommune. Sistnevnte på grunn av spørsmålene som er kommet opp rundt Spro Havn. Vi mener at vi gjennom fremlegging av dokumenter og forklaringer til begge parter har gitt dem trygghet for at arbeidene utføres i tråd med vilkårene. Kritikken i mottatte brev der Fylkesmannen sies å ikke være med i prosjektet stemmer ikke, vi opplever stor grad av involvering og etterspørsel etter dokumentasjon.

Kystverket vil alltid følge de pålegg som blir gitt. Dette tilstreber vi i alle prosjekt. I dette prosjektet har tillatelser blitt innhentet og fulgt. Avvikene som ble avdekket tidligere i prosjektet, har ført til bedre og hyppigere dialog med fylkesmannen og Nesodden kommune. En skjev framstilling fra ulike interessenter har dessverre ført til utrygghet hos mange, også politikere. Kystverket har de siste ukene forsøkt å skape trygghet gjennom dialog og egne publiseringer.

Innfelt bilde: Frøydis Rørtveit Stenvik, foto: Kartverket

Fakta

Prosjektet:

 • Oslo har Norges største gods- og passasjerhavn.
 • I 2010 ankom 4271 skip havna. Brutto tonnasje for anløpende skip var da 69 403 000 tonn.
 • 24 små grunner, fra Drøbak til indre Oslofjord, skal fjernes for å øke dybden i hovedfartsåra fra 11 til 14 meter og gjøre sjøferdselen tryggere.
 • Det er planlagt å fjerne 88 000 kubikkmeter fast masse, altså fjell. Disse steinmassene deponeres til underfylling av en planlagt molo i Spro havn på Nesodden.
 • Totalt er prosjektet, med utdyping og merking, budsjettert til om lag 160 millioner kroner.
 • Wasa Dredging er entreprenør for utdypingsprosjektet, mens HR Prosjekt har byggeledelsen.

Kontaktpersoner i Kystverket:

Siste nytt