Publisert: , Oppdatert:
- Anne Grethe Nilsen

Analyseenheten i Vardø feirer 1 år

1. november er det ett år siden analyseenheten kom på plass i Vardø. Siden den ble etablert i 2015, har enheten fått nærmere 100 analysebestillinger fra 20 offentlige myndigheter for å avdekke ulovlig fiske og ulovlig transport av miljøfarlige stoffer til havs.

Den tverrfaglige analyseenheten har fire ansatte, to fra Kystverket og to fra Fiskeridirektoratet. Enheten utfører analyser på oppdrag fra ulike offentlige myndigheter, og ledes av Kystverkets sjøtrafikksentral i Vardø.

– Det er flott at vi har fått mer ressurser til å håndtere de store datamengdene sjøtrafikksentralen er i besittelse av, og vi ser nå resultater av analysen av disse dataene, sier sjøtrafikksentralsjef Ståle Sveinungsen ved Vardø sjøtrafikksentral.

Sjøtrafikksentralen oversender informasjon om hendelser i havområder og andre saker som ikke er tidskritiske til analyseenheten som da håndterer saken. I ettertid av en hendelse kan Vardø sjøtrafikksentral gi mer utfyllende dokumentasjon av hendelsesforløpet, og utarbeide dokumentasjon for framtidig bruk i sjøsikkerhetsanalyser.

Avdekker ulovlige aktiviteter

Analyseenheten ble etablert for å utføre systematiske analyser av skipstrafikk for å avdekke ulovlige eller uønskede aktiviteter i havområder. Ved hjelp av ulike verktøy utarbeider enheten analyser av blant annet fartøysaktiviteter for å avdekke ulovlig fiske og ulovlig transport av farlig eller forurenset gods, deriblant radioaktive stoffer.

Analyseenhetens arbeid bidrar til å øke myndigheters kunnskap og evne til å avdekke ulovlig forhold i havområder. 

– Det vi jobber med er nybrottsarbeid. Det betyr at vi har måttet utvikle nye metoder for hvordan analysearbeidet skal utføres. Vi jobber både nasjonalt og internasjonalt basert på bestillinger fra ulike myndigheter, sier teamleder for analyseenheten, seniorrådgiver Bjørnar Myrsteth i Fiskeridirektoratet.

En tredobling av oppdrag

Analyseenheten har siden oppstarten utført analyser på vegne av 20 nasjonale og internasjonale oppdragsgivere. Blant disse er Forsvarets operative hovedkvarter, Kystvakten, Toll- og avgiftsdirektoratet, Skattedirektoratet, Miljødirektoratet, Statens strålevern, Sjøfartsdirektoratet, politiet, Økokrim, Kripos og Interpol. I tillegg utfører analyser på oppdrag fra egne etater.

I 2015 utførte enheten 25 analyseoppdrag. Så langt i år har oppdragsporteføljen tredoblet med over 70 henvendelser fra offentlige etater. Mange av bestillingene omhandler saker der det er mistanke om ulovlige forhold i havområder. 

Bidrar internasjonalt

I 2015 bisto analyseenheten en indonesisk «task force» med å avdekke kriminell virksomhet i havområdene utenfor Indonesia, hvor ulovlig fiske, slavearbeid, ulovlig uttak av truede dyrearter og sjeldne tresorter, og narkotikasmugling er en utfordring. Analyseenheten utførte analyser og opplæring av indonesisk personell, noe som bidro til at indonesiske myndigheter i 2016 tok i arrest et fartøy som i flere år hadde drevet med ulovlig fiske i 13 land. Analyseenheten fikk nylig forespørsel om å videreføre arbeidet for indonesiske myndigheter.

– Vi har bistått indonesiske myndigheter i etterforskningen av to saker knyttet til fartøy som har vært involvert i enten transport av ulovlig fanget fisk eller bedrevet ulovlig fiske. Vi har også gjennom Interpols prosjekt SCALE gjennomført en analyse for å avdekke mulig ulovlig omlastningsaktivitet utenfor kysten til 10 afrikanske land, opplyser Myrseth.

Les mer: Bidro til arrestasjon av etterlyst fartøy

Eksempler på ulike type saker i analyseenheten:

  • Analyse av enkelthendelser – Avdekke hendelsesforløp, ofte på oppdrag fra Kystverket.
  • Oppfølgingsanalyse – Analyse av aktiviteten eller bakgrunnen til et spesifikt fartøy for å oppnå bedre situasjonsforståelse i forbindelse med en kontroll. Skjer ofte på oppdrag fra Tollvesenet, skattemyndigheter eller politi.
  • Risikoanalyse – Analysere risiko innen ulike operasjoner, eksempelvis knyttet til spesielle typer fiskeriaktiviteter, transport av farlig last eller brudd på rapporteringslovverk. Skjer ofte på oppdrag fra Fiskeridirektoratet eller Kystverket.
  • Løpende analyser – Analyser etter behov om jevnlig varsling om enkelthendelser eller jevnlige analyserapporter. Skjer på oppdrag fra ulike etater.

Se også Sjøsikkerhetsanalysen Forebyggende sjøsikkerhet i norske farvann – i dag og frem mot 2040

Les også: Vil styrke overvåkningen av miljøfarlig last

Kontaktperson

Sjøtrafikksentralsjef Ståle Sveinungsen, Vardø sjøtrafikksentral
Mobil: 95 76 68 84

Siste nytt