Publisert: , Oppdatert:
- Sveinung Nedregotten

Utredning om Longyearbyen havn

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet, har Kystverket utredet en eventuell utvidelse av havna i Longyearbyen. 

Deler av havnen i Longyearbyen. Foto: Thor Vartdal/ Kystverket.

Longyearbyen havn og Svalbard lufthavn utgjør de to eneste transportforbindelsene mellom Longyearbyen og fastlandet. Reiselivsnæringen og forskningsaktiviteten på Svalbard er i vekst, og havna er sentral i mye av denne virksomheten. Etter flere år med betydelig trafikkvekst opplever havna økende kapasitetsutfordringer, spesielt i sommermånedene når trafikken er på sitt høyeste.

Samferdselsdepartementet har bedt Kystverket om å gjennomføre et utredningsoppdrag, for å se på en eventuell utvidelse av Longyearbyen havn. Utredningsoppdraget er gjennomført etter metode for en konseptvalgutredning (KVU).

I utredningen, som Samferdselsdepartementet mottok i dag (1.11.2016), har Kystverket vurdert ulike konsepter for ny havnestruktur. Konseptene er vurdert både ut i fra en omfattende behovskartlegging og etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet, så sant dette har vært mulig å kvantifisere.

Anbefaler å utvide havnen

– Analysene som er gjort viser at en utvidelse av kapasiteten i Longyearbyen havn er forsvarlig ut fra en samfunnsøkonomisk vurdering, i første rekke for å ivareta det store og økende antallet skip og passasjerer innenfor reiselivssegmentet, sier avdelingssjef for senter for transportplanlegging, plan og utredning i Kystverket, Thor Vartdal, som har vært prosjektleder for utredningen.

Anbefalingen er basert på prognoser som viser at både reiseliv, forsknings- og undervisningsaktiviteter vil utvikle seg i positiv retning. Analysene viser dessuten at en løsning med flytekai med tilpasset bygningsmasse er å foretrekke fremfor faste kaier, både på grunn av vanskelige grunnforhold i Longyearbyen, samt flytekaiens store fleksibilitet.

Etablere fiskerihavn

Et annet klart funn i utredningsarbeidet er at etablering av en fiskerihavn i Longyearbyen har svært positiv samfunnsøkonomisk nytte. Å etablere en fiskerihavn vil i liten grad påvirke nytten av øvrig infrastruktur, og en kan dermed vurdere slike løsninger uavhengig av øvrige kailøsninger.

Longyearbyen lokalstyre, Longyearbyen havn, turistnæringen på Svalbard og andre interessenter har vært aktive gjennom hele utredningsarbeidet, og det er mottatt mye verdifull informasjon om brukernes behov. Det er dessuten utført geotekniske grunnundersøkelser, samt gjort grundig vurdering av teknisk tilstand for eksisterende kaier.
Kystverket har i utarbeidelsen av rapporten benyttet konsulenter fra Menon Economics, DNV-GL og Dr Techn Olav Olsen.

– Til sammen mener vi at det foreliggende utredningsmateriale gir et godt grunnlag for å kunne vurdere innretning og omfang for investeringer i ny havneinfrastruktur i Longyearbyen, sier Vartdal.

Kontaktperson:

Thor Vartdal, avd.sjef, senter for transportplanlegging, plan og utredning
tlf 90 73 23 01, e-post: thor.vartdal@kystverket.no  

Siste nytt