Publisert: , Oppdatert:
- Kirsti Slotsvik

Hva tenker Kystverket om autonome skip?

I dag går startskuddet for Norsk Forum for Autonome Skip. NFAS skal være et samarbeidsforum mellom etater, forskningsinstitusjoner og næringslivsaktører. Hva er Kystverkets rolle og posisjon i uttestingen av autonome skip i norske farvann?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet dagens konferanse og markerte slik startskuddet for samarbeidsforumet som skal se på muligheter og utfordringer med bruk av selvgående fartøy. Ministeren ga Kystverket skryt for å være fremoverlent i sitt arbeid som har resultert i opprettelsen av testområde i Trondheimsfjorden.

De siste årene har Kystverket sett stadig lengre inn i glasskula, for å se muligheter og utfordringer etaten kan stå overfor. Noen resultater av dette er blant annet Perspektivanalysen, det internasjonale e-navigasjonsprosjektet, utvikling av tjenester innen satellittnavigasjon, og oppbyggingen av det digitale meldingssystemet SafeSeaNet.  


Nytt i NTP
Dette arbeidet har gått fort. Det Kystverket i vinter foreslo for NTP fra 2018 som en mulighet er nå allerede gjort. 30. september ble testområdet i Trondheimsfjorden offisielt opprettet, og i dag er NFAS en realitet. Ved overleveringen av grunnlagsdokumentet for NTP 2018-2029, ble det i presentasjonen stilt spørsmål ved om autonome fartøy ville kunne benyttes til godstransport frem mot 2030. Dette baserer seg på kunnskap som er fremkommet i delutredningene til NTP (perspektivanalyser, godsanalyser)

I grunnlagsdokumentet har Kystverket presisert følgende: ”Kystverket vil delta i prosjekter tilknyttet testing av teknologier og operasjoner for autonome fartøy, og vurderer muligheten for å etablere et geografisk testområde for denne typen aktivitet.”


Hva sier regelverket?
Regelverket setter få hindringer for en slik uttesting.

  • Fartøy er søknadspliktig dersom sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet påvirkes
  • Etablering av et testområde gir ingen eksklusiv bruksrett

Etter havne- og farvannsloven § 27 krever alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet en tillatelse fra enten Kystverket eller kommunen, alt etter om aktiviteten utføres i hoved- eller biled eller i kommunens sjøområde. Bestemmelsen omfatter både permanente fysiske tiltak og midlertidige aktiviteter eller operasjoner som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet. Som eksempel kan nevnes sprengninger, større slep, båtrace eller utprøving av utstyr.

Hvorvidt det er behov for en tillatelse etter havne- og farvannsloven må derfor vurderes konkret knyttet til den enkelte aktivitet som skal utføres. Kystverket bidrar gjerne med løpende informasjon og veiledning om dette.

Bruk av territorialfarvannet til denne type testaktiviteter, skal ikke være en eksklusiv rett for noen få aktører. Alle med et legitimt behov skal gis mulighet.

Eneste form for eksklusivitet vil være tilknyttet eventuell infrastruktur som en testaktør selv eier. Dette kan potensielt også dreie seg om infrastruktur til sjøs, men dette vil i så fall være søknadspliktig.


Hva skal testområde brukes til?

  • Kartlegge sikkerhetsutfordringer og risikonivå
  • Utvikle grunnprinsipper

Vi vil oppfordre alle som har interesse eller planer om å etablere et testfelt/-område, permanent eller av kort varighet, om å ta kontakt med Kystverket og Sjøfartsdirektoratet for nærmere veiledning. Avtalene tilknyttet det nylig etablerte testområdet i Trondheimsfjorden, gir en god pekepinn på hvilke vurderinger etatene har gjort så langt.

 

Kystverkets rolle
Kystverket ønsker testaktiviteter og testområder for autonome fartøy velkommen, og ønsker å bidra til teknologisk nyvinning på området. Kystverket vil arbeide for at Norge skal bli en ledende nasjon innen området helt eller delvis ubemannede fartøy. Videre har Kystverket, som offentlig myndighet og forvalter av dagens regelverk på farvannsområdet, en interesse av å følge den teknologiske utviklingen tett for å sikre at regelverket i fremtiden er tilpasset virkeligheten.

Vi presiserer at dagens høye sjøsikkerhetsnivå skal opprettholdes eller forbedres. Det er viktig å fremskaffe mer informasjon om hvilke sikkerhetsutfordringer bruk av slike farkoster kan gi og hvordan risikonivåer påvirkes. Vi skal ikke utelukke at autonome skip (når løsninger er funnet og konsepter er ferdig utviklet) kan forbedre sjøsikkerheten. De fleste ulykker i dag skyldes menneskelig svikt/feil. Kystverket ønsker å være en tilrettelegger, rådgiver og foretrukket samtalepartner.

Vi ønsker, sammen med Sjøfartsdirektoratet, å være en foretrukket samtalepartner angående testaktiviteter og testområder. Vi vil legge til rette for og delta i testaktiviteter, ivareta dagens høye sjøsikkerhetsnivå og bidra med råd og veiledning. Gjennom erfaringsutveksling med de involverte vil vi også kunne øke vår egen kunnskap om emnet. Kystverket vil sammen med Sjøfartsdirektoratet vurdere om Norge bør foreslå å få dette temaet inn på High Level Action plan i den Internasjonale Maritime Organsisasjon (IMO) så snart som mulig.

Vi tror at det kan være formåltjenelig å utvikle en del grunnprinsipper for autonomitet i transport (vei-sjø-luft). Dette er i så fall er et arbeid som Kystverket naturlig er del av. Vi ser mange overlapp mellom områdene (sikkerhet, kommunikasjon, terminal, ”last mile” transport etc.)

Vi vil også ha dialog med den internasjonale maritime organisasjonen, IMO, i saker som måtte berøre internasjonalt regelverk.  

Kystverket mener at etableringen av NFAS gir oss en viktig møteplass for utveksling av kunnskap og ideer tilknyttet autonome fartøy, men også for eventuelle etableringer av samarbeidsprosjekter mellom to eller flere aktører. Vi tror at NFAS kan være en viktig bidragsyter for å befeste og videreutvikle den ledende posisjon som Norge allerede har i tilknytning til arbeidet med autonomitet til sjøs.   

Kystverket ønsker ikke å være en bremsekloss, men i stedet være sterkt delaktig og legge best mulig til rette for en spennende fremtid som kommer før enn siden.

 

Siste nytt