Publisert: , Oppdatert:
- Jens Aarsand Sæter

Statsbudsjettet: Tilskuddordning for overføring av gods fra veg til sjø

I forslag til statsbudsjett for 2017 foreslås det å etablere en midlertidig forsøksordning i tre år med tilskudd til overføring av gods fra veg til sjø. Tilskuddsordningen skal forvaltes av Kystverket, og det foreslås bevilget 30 millioner kroner til ordningen i 2017.

Målgruppen for ordningen er tilbydere av sjøtransporttjenester som innretter tjenesten slik at den blir konkurransedyktig mot vegtransport, og man kan motta støtte i maksimalt tre år til forbindelser mellom EØS-havner. Aktuelle støttemottakere må utvikle nye transportkonsept som gjør sjøtransport mer attraktivt enn vegtransport på visse strekninger. Dette kan innebære å opprette nye ruter, eller å oppgradere tilbudet på en eksisterende rute. Det er opp til markedsaktørene å definere konsept, strekninger og ruter. Det er en forutsetning at valg av ruter er basert på en markedsvurdering av framtidig godstransport, slik at ruten er lønnsom også etter støtteperioden.

Tilskuddsordningen innrettes som en midlertidig støtte til reder, eventuelt i samarbeid med andre aktører. Ordningen er utformet slik at den kan bidra til overføring av eksisterende godstransport fra vei til sjø, samt bidra til at veksten i godstransport i størst mulig grad tas på sjø. Støtten kan dekke opp til 30 prosent av driftskostnadene eller opp til 10 prosent av investeringskostnadene.

Les mer:

Siste nytt