Publisert: , Oppdatert:

Endring i forskrift om sikring av havneanlegg

Det er foretatt en mindre endring i forskrift om sikring av havneanlegg. Dette er gjort på bakgrunn av endringer i forordningen om EU-kommisjonens og EFTAs overvåkningsorgans (ESAs) inspeksjoner innenfor maritim sikring.

Endringen er gjennomført ved at Samferdselsdepartementet har fastsatt en endringsforskrift til forskrift om sikring av havneanlegg 27. mars 2017 nr. 390. Endringsforskriften er en gjennomføring av en EU-forordning og er derfor fastsatt uten forutgående høring, jf. utredningsinstruksen kapittel 3. Endringene får først og fremst virkning for Kystverket. Formålet med endringene er å styrke EU-kommisjonens/ESAs prosedyrer for gjennomføring av inspeksjoner av de nasjonale kvalitetssystemene, prosedyrene og strukturene for maritim sikring.

Forhold mellom myndigheter reguleres
Gjennomføringsforordning (EU) nr. 2016/462, som endrer forordning (EF) 324/2008 av 9. april 2008 om fastleggelse av reviderte prosedyrer for Kommisjonens inspeksjoner innenfor maritim sikring, er tatt inn i EØS avtalen vedlegg XIII nr. 56r.

Forordning 324/2008 er gjennomført i norsk rett ved at den er inkorporert i forskrift 29. mai 2013 nr. 538 om sikring av havneanlegg § 2 tredje ledd. Det var derfor behov for å endre denne bestemmelsen slik at den også innlemmer EU-kommisjonens gjennomføringsforordning 2016/462 i vår nasjonale lovgivning.

Gjennomføringsforordningen gjør en del presiseringer og endringer i forholdet mellom Kommisjonen/ESA og EU/EØS-statene ved inspeksjoner på området maritim sikring. Det er likevel utelukkende forholdet mellom myndigheter som reguleres, og private rettssubjekter blir bare indirekte berørt av disse reglene ved at slike inspeksjoner vil foregå om bord i skip eller i havneanlegg.

Ingen økonomiske og administrative konsekvenser av forskriftsendringen
Endringene får ingen direkte økonomiske konsekvenser for havner og havneanlegg. Når det gjelder administrative konsekvenser er det slik at regimet med inspeksjoner fra ESA innenfor maritim sikring har eksistert siden 2008. Denne gjennomføringsforordningen presiserer, justerer og endrer enkelte sider ved disse inspeksjonene, men antas ikke i seg selv å medføre vesentlige administrative konsekvenser utover det Kystverket allerede erfarer med gjeldende ordning.

Spørsmål vedrørende forskriftsendringen kan rettes til seniorrådgiver Gry Karlsen Lunde, gry.karlsen.lunde@kystverket.no.

Forskrift om sikring av havneanlegg

Siste nytt