Publisert: , Oppdatert:
- Pål Are Lilleheim

Kystverket skal bygge verdas første skipstunnel

I dag blei det formelt klart at Stad skipstunnel er inne i Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018 til 2029. Dermed skal Kystverket bygge verdas første fullskala skipstunnel.

Tunnelinngang i Moldefjorden
Tunnelinngangen, slik den kan bli sjåande ut i Moldefjorden. (Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta)

I samband at NTP 2018–2029 ble lagt fram, blei det òg formelt klart at Stad skipstunnel er inne med midlar i fyrste planperiode (seks år). Berekningar som er gjort i samband med det tekniske forprosjektet gir skipstunnelen eit kostnadsoverslag på 2,7 milliardar kroner. No ligg 1,5 milliardar kroner inne i første del av NTP – for perioden 2018 til 2023.

Les pressemelding frå Samferdselsdepartementet

– Dette er gledelege nyhende, og i tråd med dei anbefalingane som Kystverket har gitt i konsekvensutgreiinga. Det er framleis mange brikker som skal på plass før sjølve bygginga kan ta til, men vi har tidligare uttalt at byggestart tidlegast kan bli i 2019, fortel prosjektleiar for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Andreassen.

Anbefalinga frå Kystverket blei gjort på bakgrunn av prissette og ikkje-prissette konsekvensar.  

Her kan du lese meir om konsekvensutgreiinga og det tekniske forprosjektet.

Konsekvensutgreiinga og det tekniske forprosjektet er ein del av forprosjektet som Kystverket skal overlevere til Samferdselsdepartementet til våren. Vidare skal prosjektet gjennom ei ekstern kvalitetssikring (KS2), før den skal handsamast i Stortinget. I samband med ei pressekonferanse i byrjinga av mars var det presentert semje blant eit fleirtall på Stortinget for realiseringa av verdas første fullskala skipstunnel.   

Noko meir du lurar på? Her finn du svara på spørsmål som ofte blir stilt om Stad Skipstunnel.

Etter at det blei klart at Kystverket skal bygge verdas første fullskala skipstunnel , har interessa for denne nyvinninga vore stor i både inn- og utland.

– Det er tydeleg at det er stor interesse for prosjektet, utover at det er eit sjøsikkerheitstiltak som vil gi sikrare framkome på det mest vêrutsette og farlegaste havstrekket langs Norskekysten. Dei siste vekene har vi servert bilete og intervju til journalistar i Storbritannia, USA, Tyskland, Polen, Brasil, Argentina og Australia. Og interessa blir nok enda større når sjølve bygginga tar til, seier Andreassen.     

Les meir om Stad skipstunnel her

Fakta

Klikk på bilder for større versjon

Se bilder og film på Flickr

STAD SKIPSTUNNEL

 • Stadhavet er det mest værutsatte og farligste havstykket som er langs norskekysten. Målet med prosjektet er å sikre en tryggere seilas forbi Stad.
 • I Nasjonal transportplan 2014-2023 er det satt av 1,5 milliard kroner til prosjektet i første planperiode, og 1,3 milliarder i andre planperiode.

BYGGINGEN

 • Det er lagt opp til konvensjonell sprengning med tunnelborerigg og pallerigg.
 • Det blir utredet tre ulike alternativer for bruk av steinmasser fra tunnelbyggingen, deriblant til etablering av nytt næringsareal i nærområdet.

PROSJEKTET

 • Kystverket har utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU 2010) som omhandler alternativene ”Nullalternativet” (uten nye tiltak), ”Liten tunnel” og ”Stor tunnel” (kystruten).
 • Det er også gjennomført kvalitetssikring (KS1-rapport) etter bestilling fra Fiskeridepartementet og fra Finansdepartementet for KVU 2010.
 • I NTP 2014-2023 sa regjeringen at de ønsket å gå videre med et forprosjekt til KS2, med utgangspunkt i det ”store” tunnelalternativet. Dette ansees å ha et større nyttepotensial.
 • Positive effekter, som verdien av tilrettelegging av trafikk fra veg til sjø, trygghet, økt turisme, samt positive effekter for fiskerinæring og øvrige næringer, er ikke prissatt.
 • Stad skipstunnel vil være verdens første fullskala skipstunnel av denne dimensjonen.
 • I NTP 2018-2029 er Stad skipstunnel inne med en ramme lik kostnadsoverslaget på 2,7 milliarder, 1,5 milliarder kroner ligger inne i første del av NTP – for perioden 2018 til 2023.
 • Kystverket overleverte sitt forprosjekt til Samferdselsdepartementet våren 2017. Prosjektet har vært gjennom ekstern kvalitetssikring fase 2 (KS2). 
 • Kystverket gjennomførte en prosjektoptimalisering med leveranse 15. juni 2019 som resulterte i en vesentlig kostnadsreduksjon.
 • I 2020 ble det gjennomført en utvidet kvalitetssikring (KS2) av resultatene av prosjektoptimalisering. 

NØKKELTALL

 • Lengde: 1700 meter
 • Høyde mellom bunn og tak: 50 meter
 • Bredde mellom veggene i tunnelen: 36 meter
 • Seilingshøyde: 33 meter
 • Areal på tverrsnitt: 1661 m2
 • Volum uttak fast fjell: Ca. 3 millioner m3. Tilsvarer cirka 8 millioner tonn med sprengt fjell
 • Estimerte byggekostnader: Ca. 3 milliarder kroner
 • Estimert byggetid: Ca. 3-4 år

Siste nytt