Publisert: , Oppdatert:
- Sveinung Nedregotten

Jakter nytt miljøvennlig oljesubstitutt til bruk i oljevernøvelser

I dag brukes blant annet bark og popcorn for å simulere olje på sjø i oljevernøvelser. For å gjøre øvelsene enda mer realistiske, er Kystverket på jakt etter et miljøvennlig stoff som ligner mer på olje.

Popcorn er ofte brukt til å simulere olje i oljevernøvelser. Kystverket ønsker å bruke et stoff som ligner mer på olje.

Kystverket ønsker å øve og teste oljevernutstyr i stor skala på sjø under realistiske forhold. I dag er det kun under øvelsen «Olje på vann» at det er mulig å få verifisert oljevernutstyr i vanlig olje. Når det ellers gjennomføres oljevernøvelser på sjø, som det gjøres en del av hvert eneste år, blir det benyttet andre oljemarkeringssubstitutter som for eksempel popcorn, bark, skum eller vegetabilsk olje.

Nå etterlyser Kystverket leverandører som kan utvikle et miljøvennlig substitutt til bruk i øvelser, som ligner mer på olje.

Magne Berg, senioringeniør ved Kystverkets Beredskapssenter– For å kunne øve og teste oljevernutstyret oftere i realistiske omgivelser så ønsker vi et miljøvennlig oljesubstitutt og oljemarkeringssubstitutt som innehar egenskaper som ligner mer på olje. Det gjelder blant annet tetthet og viskositet, sier senioringeniør Magne Berg i Kystverkets beredskapssenter (bildet til høyre).

Inviterer til leverandørmøte

Kystverket ønsker å komme i kontakt med leverandører som kan levere eller utvikle miljøvennlig oljesubstitutt og oljemarkeringssubstitutt , og inviterer i første omgang til en dialogkonferanse i Horten 6. september.

– Målet med møtet er å informere om Kystverkets behov for et miljøvennlig oljesubstitutt og oljemakeringssubstitutt, og å komme i dialog med aktuelle tilbydere slik at vi kan lyse ut en innovativ anskaffelse om å få utviklet dette, sier Berg.

Anbefalinger

Bakgrunnen for oppdraget ligger blant annet i anbefalinger i rapporten «Norsk oljevernbereskap – rustet for fremtiden?», som et regjeringsoppnevnt utvalg la fram i 2015. Der står det blant annet at: «Utvalget mener det er et stort potensial for videreutvikling av metoder og utstyr i gjennomføring av fullskala operative sjøtester i kyststrøk og islagte farvann. Miljøhensyn knyttet til bruk av olje har store begrensninger under denne type fullskala tester. Utvalget anbefaler utvikling av produkter som kan erstatte bruk av olje i testsammenheng.»

Dette støttes også i Stortingsmelding 35, «På rett kurs – Forebyggende sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning»: «Et supplement til testing i egne fasiliteter er testing av oljevernutstyr i sjøen («olje på vann»-forsøk). Slike feltundersøkelser har vært gjennomført flere ganger på Friggfeltet og Svalbard. Med unntak av disse, er det bare i særlige tilfeller gitt tillatelse til å bruke olje ved testing av nye metoder og oljevernprodukter. Feltundersøkelsene gir viktig kunnskap for videreutvikling av metoder og utstyr. Av miljøhensyn kan det imidlertid bare i begrenset grad brukes olje. Det er derfor ønskelig å utvikle miljøvennlige produkter som kan erstatte bruk av olje i testsammenheng

– Vi ønsker naturlig nok å øve så realistisk så mulig, og håper det er noen som kan komme opp med noen smarte løsninger, sier Berg.

Fakta

Om leverandørkonferansen

Leverandørkonferansen avholdes i Kystverkets lokaler i Moloveien 7 i Horten den 6. september 2017.  

Foreløpig agenda

10:00 – 11:30 Start
Generell informasjon om Kystverket
Kystverkets behov for miljøvennlige oljesubstitutter
Myndighetenes krav til slike produkter
Hva er en innovativ anskaffelse?
Veien videre
11:30 – 12:00 Lunsj
12:00 – 14:00 En-til-en dialog og spørsmål
14:00 Slutt

En til en møtene er fortrolige møter, referat deles kun med deltakeren. Formålet er å gi deltakere en skjermet arena for dialog med Kystverket. Det er tidsbegrensning på 20 minutter pr. møte.

Referat og presentasjoner fra møtet blir lagt ut på Doffin i etterkant.

Påmelding foretas per e-post til hanne.solem.holt@kystverket.no innen 28. august. Vi ber opplyse om navn på deltagere, firma og kontaktinformasjon.

Siste nytt