Publisert: , Oppdatert:
- Einar Bjørshol

Miljøinvesteringer i havn er samfunnsøkonomisk lønnsomt

En ny rapport som DNV GL og Menon har utarbeidet for Kystverket konkluderer med at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å bygge ut infrastruktur for lav- og nullutslippsdrivstoff i norske havner.

For å oppfylle internasjonale klimaforpliktelser må utslippene fra ikke-kvotepliktig sektor, deriblant fra transportsektoren, reduseres kraftig. Flere utredninger har de siste årene pekt på at omlegging til lav- og nullutslippsløsninger er nødvendig for at utslippene fra skipsfarten skal reduseres.

På oppdrag fra Kystverket har DNV GL og Menon utarbeidet en samfunnsøkonomisk vurdering av potensialet for utbygging av infrastruktur for landstrøm, ladestrøm, biodrivstoff og flytende naturgass (LNG) i 18 ulike norske havner. Studien ser på utslipp ved havneligge, fra norsk innenriks sjøfart, og fra alle utslipp i norsk økonomisk sone, og beregner utslippseffektene og kostnadene for de ulike tiltakene og havnene for gitte scenarier for utbygging av infrastruktur og opptak av lav- og nullutslippsteknologi.

Gir reduserte utslipp

For tiltak i havn vurderer DNV GL og Menon at man ved full omlegging til landstrøm i de 18 havnene vil gi en relativt beskjeden effekt (0,24 mill. tonn CO2) når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp, sett opp mot nasjonale utslippstall. Imidlertid vil det oppnås betydelige kutt i lokale utslipp. På den andre side vil tiltak rettet mot all trafikk i norsk økonomisk sone bidra til betydelig kraftigere reduksjon av utslipp (3,8 mill. tonn CO2), men kostnadene vil være betydelige.

Den samfunnsøkonomiske vurderingen av tiltakets egnethet er av DNV GL og Menon begrenset til innenriks sjøfart. Et realitetsorientert scenario med vesentlig opptak av alternativt drivstoff for innenrikstrafikken er estimert til å gi 40 prosent reduksjon av CO2-utslippene (2,2 mill. tonn CO2) Kostnaden for tilrettelegging for forsyning av nødvendig alternativt drivstoff i de aktuelle havnene er estimert til 8,6 mrd. kroner. Ved å sammenstille netto samfunnsøkonomiske kostnader (investering og drift) for utbygging i havn og teknologiopptak på skip med verdsatte klima- og miljøeffekter, beregner DNV GL og Menon en netto samfunnsøkonomisk lønnsomhet på om lag 2,7 mrd. kroner. De konkluderer med at «et tiltaksomfang av denne typen fremstår derfor som svært lønnsomt fra et samfunnsøkonomisk perspektiv».

Samtidig peker DNV GL og Menon på at støtte til tiltaksutbygging i havn må ses i sammenheng med støtte og incentiver for teknologiopptak på skipene, og at en koordinert innsats på skip og land er nødvendig for å sikre mest mulig effektiv ressursbruk og størst kutt i utslippene.

For spørsmål om rapporten kontakt:

  • Seniorrådgiver Einar Bjørshol, Kystverket. Tlf. 986 31 781
  • Rådgiver Harald Gundersen, DNV GL. Tlf. 977 86 008

Last ned rapporten her:

Relaterte dokumenter

Siste nytt